NEJVĚTŠÍ DATABÁZE
STUDENSTKÝCH REFERÁTŮ V ČESKU

Najdi si dokument, který potřebuješ v jiném jazyce: SK CZ HU

Celkem referátů: (9262)

Přihlášení Přihlášení Registrace
Přidej svou práci

Referát 7. Utility v MS-DOS a Windows

Odeslat známému Stáhnout Nahlásit chybu Zapoj se do diskuse (1)

Doplnkové informace o referáte:

Oblast:Informatika

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:2105

Počet písmen:12,550

Jazyk:Český jazyk

Orient. počet stran A4:6.97

Počet zobrazení / stažení:3595 / 20

Velikost:14.48 kB

7. Utility v MS-DOS a Windows - nastavení prístupu na disk, ochrana ruzných cástí disku, defragmentace, zrychlení prístupu na disk, monitorování a oprava dat na disku, bezpecné formátování, kopie systémových cástí disku, trvalé smazání atd.
Utilita je menší program s užitecnou funkcí (funkcemi). Na PC a v OS MSDOS jsou dnes nejvíce rozšíreny dva programy utilit: komplet PC Tools firmy Central Point Software a produkt Norton Utilities firmy Symantec. Nortonské utility (Norton Utilities) obsahují radu utilit rozdelených do ctyr kategorií: Recovery (obnovení, zotavení), Security (ochrana, zabezpecení), Speed (Rychlost) a Tools (prostredky, nástroje). Program NU patrí do kategorie servisních (obslužných, pomocných) pgm prostredku.
NU - kolekce pgm, které umožnují obnovit ci znovu získat soubory zdánlive ztracené poškozením pevného disku, zformátováním pevného disku nebo nechteným smazáním souboru, poskytují prostredky na zajištení souboru proti nechtenému smazání, proti prepsání datových oblastí logicky smazaných souboru, proti odcizování dat z logicky smazaných souboru, proti neplánovanému zápisu do spustitelných souboru (soubory s príponou EXE a COM), dalších souboru, do systémových oblastí disku a proti neoprávnenému prístupu do souboru a urcitých cástí disku. Umožnují nastavit radu systémových atributu, pracovat velmi efektivne s adresárovými stromy, formátovat diskety, vytváret kopie disket, zjištovat aktuální systémové stavy a výrazne zefektivnit využívání dávkových souboru. V oblasti diskových operací utility zrychlují ctení z disku a zápisy na disk, nebot umožnují vytvorit diskovou cache pamet, umožnují defragmentaci souboru a optimalizaci jejich uložení na disku. Obsahují pgm pro obnovu dat a opravu diskových chyb, prostredky pro zvýšení rychlosti a výkonu PC, prostredky pro zajištení bezpecnosti a utajení dat a ruzné další nástroje.
Kategorie Recovery obsahuje obnovovací a zotavovací pgm, které predstavují pomocné prostredky uživatele ve chvíli, kdy má urcitým zpusobem poškozený disk.
Disk Doctor - skupina numerických testu na overování integrity logické struktury pevného disku (tabulky rozdelení disku - PaT, boot sektoru, FAT a rootu). Pgm také testuje kvalitu diskového povrchu. Objeví-li utilita chybu, vytvorí o tom zprávu, nabídne možnosti opravy nalezené chyby.
Disk Editor umožnuje prohlížet a opravovat prakticky celý obsah pevného disku. Uživatel muže vstoupit do PaT (Partition Table), boot sektoru, FAT a rootu. Lze opravit adresárové údaje a položky datové oblasti disku. Umožnuje zachránit jednotlivé sektory z jinak vadného clusteru, najít korenový adresár (root) nepoužitelného disku a najít data v nepoužitelné oblasti disku.
Disk Tools obsahuje procedury k ochrane dat pred poškozením a k odstranování následku diskových havárií. Umožnují vytvorení zaveditelné diskety (obsahuje systémové soubory a programy potrebné k urcitému výkonu, napr. AV pgm), obnovení adresárové struktury a jmen souboru na disku, který byl opravován pgm RECOVER MSDOSu, obnovení fyzického formátu diskety bez ztráty dat, prímé oznacení poškozených clusteru jako vadných, popr. dobrých sektoru jako prístupných, vytvorení záchranné diskety (obsahuje základní systémové informace) a obnovení systémových informací na pevném disku pomocí záchranné diskety.
FileFix - opravy souboru tabulkových procesoru Lotus 1-2-3 a Symphony a souboru db systému dBase. Zadané soubory kontroluje a automaticky vytvárí jejich kopie, ale již bez chyb.
FileSave presunuje (logicky) smazané soubory do skrytého adresáre a tam je uchovává po urcitou dobu a chrání je tak pred prepsáním. V prípade potreby pak uživatel muže smazané soubory obnovit pomocí UnErase. FileSave patrí do kategorie TSR, tj. pametove rezidentních pgm, je možné umístit v souboru autoexec.bat príkaz k jeho spuštení pri každém startu OS.
Image vytvárí kopii systémové oblasti disku v souboru Image.dat. Soubor obsahuje tabulku rozdelení souboru FAT, korenový adresár root a zavádecí záznam (boot sektor). Image patrí k TSR pgm, lze umístit príkaz pro spuštení této utility do souboru autoexec.bat. Tím je zajištena aktualizace záznamu výše uvedených položek pri každém startu systému.
UnErase umožnuje automatické vyhledání smazaných souboru, informuje o zachovanosti dat pro obnovení a automaticky nebo manuálne požadované soubory obnoví.
UnFormat rekonstruuje systémovou oblast pevného disku a systémovou a datovou oblast pružného disku (diskety) po jejich formátování. V prípade diskety je rekonstrukce úspešná tehdy, jestliže byla pro formátování použita utilita Safe Format. Utilita UnFormat je schopna zrekonstruovat disk napadený pocítacovým virem (zejména tzv. boot viry), prípadne poškozený tzv. tvrdou (fyzickou) chybou.
Kategorie Security obsahuje utility na ochranu a zabezpecení dat zejména pred nelegálními zásahy uživatelu, chybných systémových instrukcí a pocítacových viru.
Disk Monitor vytvárí ochranu uživatelem vybraných souboru a diskových oblastí (i disket) proti nelegálnímu zápisu a proti nechtenému vymazání ci zformátování. Utilita je preventivní AV pgm. Protože patrí do skupiny TSR programu, je vhodné zaradit jeho spuštení do startovacího souboru autoexec.bat.
WipeInfo slouží k nevratnému smazání dat, zabezpecuje data smazaných nebo již prepsaných souboru pred ilegálním zneužitím. Utilita pracuje tak, že data prepíše definovanými numerickými hodnotami. Dojde tedy k zakrytí puvodních dat.
Kategorie Speed obsahuje utility na optimalizaci rychlosti diskových operací. Calibrate optimalizuje rychlost a spolehlivost ctení z disku a zápisu na disk. Provádí celou radu testu jako napr. Test prístupu k datum. Utilita také premístí data z vadných clusteru. Norton Disk Cache umožnuje vytvorit pametový zásobník (cache pamet) pro diskové operace zápis a ctení z pametového prostoru nad 640 kB. Tato disková cache pamet zrychluje vetšinu operací zápis a ctení. Utilita je TSR pgm.
Speed Disk optimalizuje fyzickou organizaci datových souboru. Umožnuje zejména zcelovat rozclenené soubory (defragmentaci souboru) a umístovat vybrané soubory do specifikovaných oblastí disku. Pro ochranu dat má tato utilita význam predevším v tom, že defragmentací uvolnených oblastí pevného disku a jejich umístením na konec datové oblasti minimalizuje prepsání logicky smazaných souboru.
Kategorie Tools obsahuje pgm týkající se organizacních a provozních záležitostí pri práci s PC. Umožnují efektivnejší využití dávkových souboru, nastavení HW charakteristik OS (napr. kurzor, barvy, datum a cas), globální vyhledávání souboru, editaci adresárových stromu harddisku a disket, bezpecnostní a rychlé formátování harddisku a disket, zjištování informací o konfiguraci PC a stavu OS.
FileFind umožnuje zmenu atributu nalezených souboru (Archive, Read only, Hidden, System).
Norton Diagnostics umožnuje HW testování PC. Lze proverit nekterý technický prostredek PC, o kterém se uživatel domnívá, že je nejak poškozen, lze provádet pravidelnou rutinní údržbu, v jejímž rámci uživatel testuje nejexponovanejší HW cásti PC jako prevenci proti poruchám.
Rescue Disk umožnuje vytvorit a použít záchrannou disketu, která obsahuje údaje o CMOS konfiguraci, zavádecím sektoru, rozdelovací tabulce disku (PaT), kopie startovacích souboru, základní systém nutný k tomu, aby byl z diskety odstartován OS a další SW podle výberu uživatele.
FileFix urcená k opravám poškozených souboru urcitých aplikacních programu obsahuje nové funkce, které umožnují opravovat soubory tabulkových procesoru Excel verze 3.0 a 4.0 a Quattro Pro a textového procesoru WordPerfect verze 5.0 a 5.1. Utilita SmartCan zabezpecuje logicky smazaná data pred prepsáním novými daty (predchudci FileSave - verze 5.0 a Erase Protect - verze 6.0). Utilita Diskreet predstavuje vyspelý programový prostredek na kódování duverných dat. Utilita umožnuje uzamknout na heslo libovolný soubor, skupinu souboru a vytvorit logické diskové oblasti (NDisks) celé chránené prístupovým heslem. Lze používat jedno stejné heslo nebo zadat individuální hesla pro prístup k jednotlivým souborum a skupinám souboru. Na heslo lze uzamykat i klávesnici a obrazovku. Jistou nevýhodou je, že rezidentní ovladac logických disku (diskreet.sys) zaujímá približne 47 kB operacní pameti.
Duplicate Disk kopíruje disketu na jinou disketu stejného formátu, tj. 5,25’ na 5,25’ (HD na HD, DD na DD) a obdobne 3,5’, umožnuje zálohování dat. Utilita File Attributes umožnuje zmenit nastavení atributu souboru R (Read only), A (Archive), S (System) a H (Hidden). Pomocí techto základních ctyr atributu lze jednotlivé soubory zabezpecovat proti nežádoucím zápisum, nechtenému smazání, kopírování, presouvání, nežádoucím prístupum k datum, lze zajistit implicitní archivování.
Norton System Genie je pgm pro pomoc uživatelum W95. Genie usnadnuje takové operace jako je vzhled prostredí, vazby mezi soubory a pgm, úpravy nabídkových menu. Celkem je možné nastavit 60 parametru (jak uvádí výrobce).
Soucástí této sady je i Norton AntiVirus, který slouží k nalezení a odstranení viru v souborech.
System Doctor sleduje nejduležitejší parametry PC (volné místo na disku, volná pamet) a pri prekrocení nastavené hranice varuje uživatele. Sleduje rychlost prístupu k internetu a doporucuje nejvhodnejší cas pro návštevu sledovaných stránek. Rescue disk – vytvorí disketu, ze které je možné pri prípadných problémech nabootovat a opravit problémy pomocí nakopírovaných NU.
Registr Editor pro práci s registry WIN, který lze použít místo pgm regedit, který je již zabudován pro správu registru WIN. S Editorem Registru je možné sledovat jednotlivé položky, jejich zmeny a vkládat k nim poznámky.
Další cástí je centrum pro merení výkonnostních parametru systému. Výsledky je možné použít pro rozhodování o nutnosti obnove systému nebo pri nákupu multimediálních aplikací nebo her, které mají vysoké výkonové požadavky.
LiveUpdate - pro registrované uživatele s prístupem k internetu je pripravena kontrola nových doplnku NU. Pokud LiveUpdate zjistí nové komponenty na WWW-stránce firmy Symantec, nabídne uživateli jejich automatickou instalaci. Tak je zaruceno, že uživatel má vždy poslední verzi. To je výhodné zejména u Norton Antiviru, protože s vývojem viru je aktualizovaná AV ochrana k nezaplacení.
Nekteré puvodní programy NU byly z DOSu preneseny do grafického rozhraní Windows (oproti predchozí verzi). Jsou to napr.: Vytvorení záchranné diskety, Systémové informace apod. UnErase Wizard slouží k obnove smazaných souboru ve WIN metodou vysypání koše. Koš musí být oznacen jako NPROTECT.
Tato verze NU má ješte u nekterých pgm cástecné problémy s multitaskingem, a proto jsou tyto pgm ješte spoušteny ve výhradním DOS módu. Jsou to napr.: NDIAGS, NDD, DISKEDIT, UNERASE aj. Jedno ze závažnejších upozornení od výrobce je, že program UNFORMAT z NU nebude pracovat na zkomprimovaných discích a na disketách nedokáže obnovit dlouhé názvy souboru.
Norton WinDoctor - reší problémy s registry W95, systémovými soubory a aplikacemi, se ztracenými odkazy, chybnými vstupy do registru, zmenenými pozicemi aplikací a chybejícími knihovnami DLL. Zpracuje seznam problému a umožní je opravit bud automaticky nebo rucne. Detekuje SW chyby a zjištuje také zda aplikace jsou správne instalovány a náležite pracují. Radí problémy do skupin podle jejich príciny. Napríklad zmení-li uživatel jméno adresáre v nemž je uložena aplikace, identifikují se všechna místa v nichž je nutno zmenit název a provede tuto zmenu naráz.
NU 3.0 pro W95 obsahují plne integrovanou verzi Norton Crash Guard 3.0, který umožnuje nejlepší soucasne dostupnou ochranu pred spadnutím systému nebo zamrznutí aplikace. CrashGuard beží stále na pozadí, pricemž obsazuje pouze 150kB pameti. Jestliže havaruje aplikace, muže uživatel poklepnutím na ikonu v lište prerušit havárii, vyvolat CrashGuard a uchovat dosud provedenou práci (napr. dopis ve Wordu). CrashGuard 3.0 obsahuje prostredky proti zamrznutí aplikace, které umožnují aplikaci zrestaurovat, dokonce i když uživatel již stiskl Ctrl-Alt-Del. Nove je CrashGuard integrován s Norton System Doctorem, takže krome zachycení havarijních stavu monitoruje kritické systémové zdroje, takže je možno i predcházet haváriím resp. dodatecne urcit, co k havárii vedlo.
Norton Zip Rescue - záchranný (Rescue) disk nabízí zabezpecení proti havárii, soucasne nabízí uchování základních informací o disku na Iomega Zip Disku. NU 3.0 jsou prvním produktem, který umožnuje uživatelum zotavit systém nabootováním do WIN namísto do DOSu. Nový Wizard pro zotavení uživatele bude provázet celým procesem prostrednictvím interface WIN. Uživatelé mohou uložit svoji práci a zotavit kritické soubory. Je také možno spustit Windows utility jako je Norton Unerase Wizard a Disk Doctor pro zotavení systému. Senzor pro zotavení zabudovaný v Norton System Doctor nyní doporucuje aktualizovat záchranné disky, je-li detekována zmena v kritických parametrech systému jako je boot record nebo CMOS.
Norton System Doctor - pomáhá udržovat PC prostý problému a pracovat se špickovým výkonem. Pracuje nenápadne v pozadí, monitoruje práci s prostredím PC a vznikající problémy. System Doctor používá nyní méne PC zdroju pri práci v pozadí a hlídá cinnost PC bez obtežování uživatele. System Doctor je kompletne konfigurovatelný a dává uživateli možnost monitorování více než 80 systémových podmínek. Jestliže se vyskytne problém, objeví se hlášení v jedné ze trí úrovní - poznámka, výstraha a poplach. Hlášení se objeví okamžite spolu s detailním popisem problému, jakmile je splnena podmínka pro jeho vznik. System Doctor vyloží uživateli, jak se má s problémem vyporádat, a kterou NU použít, v mnohých prípadech je možno spustit i automatickou opravu.
Nové a vylepšené optimalizacní prostredky
Norton SpeedStart - optimalizuje start pri spouštení aplikací jako je Word a Excel, ale i dalších aplikací. Redukuje dobu pro natažení aplikací až dvakrát.
Norton Optimization Wizard - poskytuje nekolik optimalizacních funkcí vcetne optimalizace a sdružení WIN registru a redukuje cas potrebný pro nabootování WIN. Optimalizuje velikost swapovacího souboru a umístuje ho na zacátek disku, což muže zpusobit problémy pri odinstalaci NU. Umožnuje dosáhnout swapovací soubor rychleji, což zvyšuje výkon a rychlost systému.
Speed Disk poskytuje v soucasné dobe nejrychlejší a nejinteligentnejší dostupnou optimalizaci disku (dle prodejce). Za použití optimalizacní technologie, která je patentována, optimalizuje umístení souboru na disku s uvážením frekvence jejich prístupu. Speed Disk umistuje soubory s castým prístupem na zacátek disku a nejméne požadované soubory na konec disku, pricemž volné místo ponechává ve stredu. Tento postup nejenom zvyšuje výkon systému, ale také redukuje potenciální fragmentaci souboru v budoucnosti.Diskuse

REAGOVAT

Extremne Mastna Ofina-EMO napsal/a - 20. 11. 2007 - 12:01

taze trapne ale musim daco nasjt noo...heeeeh...a ani na pokec nemozem ist:((....tza etak vam daco napisem no?:D...taze napsieme lebo pan ucitel mitro tak poevdal hehe

Zapoj se do diskuse (1)