NEJVĚTŠÍ DATABÁZE
STUDENSTKÝCH REFERÁTŮ V ČESKU

Najdi si dokument, který potřebuješ v jiném jazyce: SK CZ HU

Celkem referátů: (9262)

Přihlášení Přihlášení Registrace
Přidej svou práci

Referát Počátky křesťanského umění – Řím a Byzanc

Odeslat známému Stáhnout Nahlásit chybu Buď první, kdo se vyjádří k tomuto příspěvku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblast:Kultura a umění

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1388

Počet písmen:8,325

Jazyk:Český jazyk

Orient. počet stran A4:4.63

Počet zobrazení / stažení:2756 / 5

Velikost:9.65 kB

Krestanskou antikou nazýváme rozvoj kultury a umení v 1. až 6.st n. l. na území rímské ríše pod vlivem nového krestanského náboženství. Nekdy též rane krestanské nebo starokrestanské umeni. Je to tedy cást rímské kultury, lišící se jedinou ideologií. Tato ideologie byla po dlouholetém pronásledování nakonec prosazena ve 4. st. n. l. a stala se státním náboženstvím.

Krestanství (= príznivci Kristovi) vzniklo v 1. pol. 4. st. jako jeden z východních kultu, který se nespokojoval s tehdejší situací ve svete, konkrétne svým postavením v Ríme (chudina, otroci). Prosazovali rovnost všech lidí pred bohem a právo na spravedlivý život. Mezi další nové kulty této doby se radili i tzv. gnostikové; príznivci boha Mithry ci židovští essejci.
Evangelia (popisují život, pusobení a umucení Ježíše Krista), Skutky apoštolské (popisují životy apoštolu), epištoly (skutky apoštolu po Kristove nanebevzetí) a Zjevení Jana Krtitele (Apokalypsa) tvorí dohromady knihy Nového zákona a též základní program krestanství.

Pomluvy a casté pronásledování byly prícinou, že vzdelaní krestané zacali psát obrany svého ucení, tzv. apologie. Až za císare Konstantina se Milánským ediktem z roku 313 prohlašuje krestanství za právoplatné. Náboženstvím rímského státu se krestanství stává až pozdeji na Níkajském koncilu. V 5. st. byli pohané postaveni mimo zákon a pronásledováni, jako dríve krestané. Vzniká tzv. patristická literatura (spisy církevních otcu), ta se stává základem politologie a filozofie až do konce stredoveku.

Nejstarší umelecké památky krestanu nacházíme v nekolika patrových katakombách v Ríme, Palestine, Alexandrii a Sicílii. Krome pohrbívání podle vzoru Ježíše Krista, sloužily také jako útocište krestanum v dobe pronásledování. Nacházíme v nich první projevy krestanského nástenného malírství. Steny katakomb pokrývaly ornamenty a figurální obrazy, odrážející krestanskou ideologii. Technika byla stejná jako u soudobých rímských maleb. Rozkvet ve 2.-4. století.
Dochází k odklonu od ilusionismu a do popredí se dostává schematizmus a linearismus, které se staly predpokladem pro vznik krestanské ikonografie.
Zprvu se symboly kreseb nijak nelišily od rímských motivu. Postupne však dostávaly nový význam a zacali se objevovat zcela nové námety a symboly (palma, beránek,oliva kotva, pastýri nesoucí ovecku). Od 2. století se zacali zobrazovat postavy Krista a P. Marie, námety z nového zákona, apoštolové, proroci a mucedníci.

Socharství

Krestané se obávali obvinení z modloslužby a proto se volné sochy natvorily. Vyjímkou byly sochy dobrého pastýre, který znázornoval Krista.
Hlavním druhem skulptury byl sarkofág, jehož typ i výzdoba byly prevzaty z rímské antiky (domek se sedlovou strechou, figurky v arkádách). Od plastického reliéfu se stále více precházelo k lineárnímu pojetí. Od antického realismu ke stylizaci.

Architektura

V domech bohatých krestanu vznikala tajná shromaždište. Byl zde také umísten bazének s vodou pro krest. Na techto místech pozdeji vznikají první kostely (S. Mario ai Monti - dvojlodí 14x6m).
K rozvoji monumentálního stavitelství došlo ve 4. století, kdy bylo krestanství uznáno právoplatným. Hlavním typem kostela se stala bazilika. Vznikla z rímské tržnice a skládala se ze trí cástí: atria, nartexu (místnost pro nepokrtené), a vlastní basiliky. Vlastní bazilika obsahovala lichý pocet lodí. Uprostred byla nejvyšší hlavní lod se zaklenutou apsidou, okny a sedlovou strechou. Tu protínala prícná lod (transept). Apsidu oddeloval triumfální oblouk, pred nímž byl oltár s baldachýnem. Krestanský kostel byl urcen pro všechny verící, kterí absolvovali krest. (Nejznámejší baziliky: sv. Petra ve Vatikánu, sv. Pavla za hradbami, sv. Jana v Lateránu, S. Marie Maggiore, sv, Anežky v Ríme a množství bazilik v Palestine.)
Druhým typem krestanské stavby byly centrály. Mely pudorys oktogonu nebo reckého kríže. Sloužily jako kostely nebo baptisteria (krtící kaple).
Duležitou úloho zde hraje severovýchodní rímské mesto Ravena. Zde se vyvinula specifická architektura, která dovršila rímskou antiku navázáním na krestanskou a zároven položila základy románskému slohu.

Malírství

Malírství se zacíná plne rozvíjet až po krestanském uznání. Tvorbu mužeme rozdelit na monumentální a knižní ci pergamenové. Dále se rozvíjí i malby v katakombách s pribývajícím vlivem mozaiky. Na malírství cím dál více pusobila teologie a dogmatismus. To se odrazilo hlavne v ikonografii. Objevily se nové námety jako sedící Kristus, svatozár, alegorické postavy, kríž ci Kristuv monogram. Vytvorily se tzv. prototypy podporující ideologii (plošnost, strnulost, schematicnost, mozaiky), podle nichž se malírství rídilo až do gotiky.

Památky: Mozaiky Nebeský Jeruzalém v bazilice sv. Pudenziana, biblické výjevy na stenách baziliky S. Marie Maggiore; krest Kristuv na klenbe baptisterií v Ravene, klanení trí králu, postavy mucedníku. Z dochovaných kodexu: Vídenský Genesis, Rossandský kodex, syrský evangeliár mnicha Rabuly ci Josuuv svitek.

Užité umení

Rozvoj krestanského užitého umení nastal až v 5. a 6. století, kdy vedoucí úlohu získala byzantská ríše. Vynikající rezby do slonoviny zdobily množství církevních predmetu. Dokladem je Maxmiliánuv trun, pokrytý reliéfy se sv. Janem krtitelem, evangelisty a výjevy ze života Krista, P. Marie a Josefa. Podle perských vzoru se v Byzanci vyrábelo hedvábí. Rozvinuté zlatnictví sloužilo jak liturgii, tak svetským potrebám.Byzanc

Jedná se o stredovekou ríši východorímskou s hlavním mestem Byzantion, pozdeji Konstantinopol. V cele stojí despotický císar. Opírá se o církev.
Ikonoklasmus: hnutí, vzniklé jako protest proti zakázání ctení obrazu císarem Lvem III.
Za Konstantina VII. dochází k byzantské renesanci. Z této doby se nám dochovali duležité zprávy o Slovanech.

Umení pokracovalo v tradici pozdního antického helénismu. Stále více se ale projevovali orientální vlivy. Byzantská kultura nebyla poznamenaná ani ovlivnená germánskými vlivy.
Nejvetší rozkvet zaznamenává Byzanc za Justiniána I. (chrám Boží Moudrosti), chrám sv. Ireny, chrám sv. Apoštolu, aj...)
Byla též rozvinuta mozaiková tvorby.
Ze svetské arch. vzniká obrovský Justiniánuv palác, který byl jakýmsi vnitrním mestem.

Socharství - hlavne reliéf. Podpora stylizace a schematizace.

Malírství - ikony, mozaika, knižní ilustrace pergamenových kodexu.Predkarolínské období

Po zániku rímské ríše se výtvarná kultura rozdelila na ctyri okruhy: langobardsko-italský; vizigótsko-španelský; franko-merovejský a ostrovní (Británie, Irsko). Do antické umelecké tradice se zacali primíchávat vlivy jednotlivých národu.
Germáni prinesli hlavne své umení dekorativní. Užité u umeleckého remesla. Z antiky prevzali monumentální arch. (kostel). Mely však tendence zjednodušovat stavbu. Nepoužívali volnou sochu, pouze plošný, nízký reliéf (Sigwalduv reliéf ctyr evangelistu a merovejské sarkofágy v jižní Francii).
Již od této doby dostal pudorys kostela tvar latinského kríže a ustálila se též forma klášteru (kolem rajského dvora).

Malírství

Z malírství byla nejpozoruhodnejší knižní iluminace. Zde vzniká iniciála zdobená miniaturou, geometrickými a zoomorfními tvary (vliv východního zverného stylu).
Velký vliv melo na malírství irská tvorba, která byla puvodní, tedy keltská (závitnicové tvary, plošnost postav..). Naproti tomu Británie podléhala benediktýnským klášteru a pri stretu s keltskou tvorbou vznikají významné a bohate zdobené rukopisy (Book of Kells). Vliv irské knižní malby zasáhl i do karolínského období.

Umelecké remeslo

Zlatnictví kombinovalo prehistorické a barbarské techniky s rímskými a orientálními. Oblíbené bylo vkládání barevných kamenu do zlatých prihrádek.
Památky: Childerichuv mec, Tassiluv kalich, vizigótské votivní koruny.
Karolínské období

Neboli karolínská renesance doby Karla Velikého. Mela dve príciny: 1.Na území Galie melo velký vliv antické dedictví. 2. K. Veliký se považoval za právoplatného dedice rímské ríše.
Snaha o jednotný umelecký styl dala základy výtvarným oborum pro další vývoj stredovekého umení.

Architektura

Rozvíjela se jak svetská (císarské hrady, falce, opevnené dvorce, užitkové stavby), tak církevní. V církevní arch. se uplatnoval bazilikální i centrální typ (palácová kaple Karlovy falce v Cáchách). Bazilika navazovala na krestanskou a byla obohacena o nové prvky (latinský kríž, ochoz kolem chóru, aj.). Klášter se stává hospodárskou jednotkou s hlavním strediskem vzdelanosti.

Socharství

Znovu se objevuje lidská postava, ale jako projev umeleckého remesla. Hlavne tepané zlatnické práce a rezba do slonoviny (bronzová soška Karla Velikého).

Malírství

Rozvíjela se monumentální i knižní malba. Uplatnily se námety náboženské i svetské (alegorie, historie). Oblíbená byla i mozaika (cášská kaple).
Z ruzných klášteru a skriptorií se dochoval pomerne velký pocet iluminací (knižní malby). Malované pergameny vázané do desek. Byly to knihy náboženské, ale i reprezentativní (vyobrazení panovníka..).Otonské období

Otonská renesance predstavuje prechodné stádium mezi karolínským a románským umením. Byla záležitostí prevážne Nemeckou.

Architektura

Navazuje na dobu karolínskou ( baziliky i centrály). Klášterní kostel sv. Cyraika v Gernrode se stal predlohou pro kostel sv. Jirí na Pražském hrade.

Socharství

Svého významu dosáhlo kovolitectví. Bronzový krucifix se svícny, dvere hildesheimského dómu a sloup hildesheimský (napodobující trajánuv) se staly mistrovskými kousky z dílny biskupa Bernwarda.

Malírství

Abstraktní chápání obrazového prostoru, náznaková charakteristika prostredí, kolorizující funkce barvy, plošné lineární zobrazení lidské postavy. To vše dává základy vznikajícímu románskému umení.
Památky: evangeliár Kodex Egberti a evangeliár Oty III.Stiahnuté z www.antiskola.sk


Diskuse

Buď první, kdo se vyjádří k tomuto příspěvku (0)