LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5717)

Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló töri érettségi témakörök

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Légy az első, aki hozzászól!

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Történelem

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:832

Karakterek száma:5,908

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):3.28

Megtekintések / letöltések száma:3731 / 18

Méret:6.69 kB

I. témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

I.1. A középkori uradalom
Mutassa be a kora középkori uradalom szerepét a feudális társadalomban!
Milyen szerkezeti egységekbol állt az uradalom?
Mi volt az egyes egységek feladata?
Mi jellemzi a kora középkori termelést?

I.2. Üzemszervezési formák (céh, manufaktúra, gyár)
Hasonlítsa össze a céh, a manufaktúra és a gyár termelésének alapveto jellemzoit az alábbi szempontok alapján:
- munkamegosztás, technikai eszközök, az ott dolgozók képzettsége
- tulajdonviszonyok, verseny, értékesítés
- a termelés mennyisége és minosége.

I.3. Károly Róbert gazdaságpolitikája
Ismertesse azokat a változásokat, melyek egy új királyi gazdaságpolitikát eredményeztek az Árpád-házi uralkodókhoz képest!
Például: - Bányászati reformok
- Pénzreform
- Városfejlesztés (királyi városok, bányavárosok)
- Kereskedelem- és adópolitika

II. témakör: Népesség, település, életmód

II.1. A honfoglaló magyarság életmódja a források tükrében
Milyen forrásokra hagyatkozhatunk e témában?
Hogyan éltek a honfoglalás kori magyarok? (társadalom felépítése, életforma)
Mit tudunk katonai szervezetükrol, harcmodorukról?

II.2. A középkori város
Ismertesse a forrás alapján a XIII. századi nyugat-európai város életét!
Az alábbi szempontok alapján válaszoljon:
- a város külso képe, szerkezete, jellegzetes épületei
- a mindennapi élet jellemzoi
- a lakosok társadalmi helyzete, jellemzo foglalkozásuk
- a város jogi helyzete, irányítása.

II.3. Magyarország demográfiai és társadalmi képe a XVIII. században
Magyarország demográfiai és társadalmi képének változása, a nemzetiségi arányok alakulása a XVIII. századi Habsburg uralkodók reformjainak következtében
Válaszában térjen ki milyen okok miatt kényszerültek rá a XVIII. századi uralkodók az ország benépesítésére!
Mutassa be a térkép segítségével, hogy az egyes nemzetiségek mely területeken éltek!
Milyen eszközöket használtak az uralkodók az ország benépesítésére?
Az uralkodói reformok hogyan hatottak az ország etnikai képére?

II.4. Budapest világvárossá szervezodése
Ismertesse gazdasági-társadalmi összefüggéseiben, hogy hogyan válhatott a XIX-XX.
század fordulójára Budapest világvárossá!
Térjen ki vázlatosan a város történeti fejlodésére!
Mutassa be a város gazdasági és társadalmi, kulturális szerepét!
Utaljon a város mai helyzetére az elobbi szempontok alapján!

III. témakör: Egyén, közösség, társadalom

III.1. Szent István király életmuve
Ismertesse István király államszervezo tevékenységét!
Utaljon: - a hatalomért vívott harcaira
- közigazgatási, egyházszervezo tevékenységére
- törvénykönyveire!
- az utódlás problémájára!

III.2. Széchenyi István és a reformkori társadalom
Mutassa be Széchenyi István társadalom-átalakító programját az alábbi szempontok alapján!
- Társadalmi reformprogramja fobb írásai alapján
- Gyakorlati tevékenysége és ennek társadalomra ható következményei

III.3. A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és muködési mechanizmusa
Ismertesse azokat a kül- és belpolitikai körülményeket, amelyek hozzájárultak a náci párt hatalomra jutásához!
Milyen ideológiát hirdetett a párt?
Milyen eszközökkel hatottak az emberekre?

III.4. Intézményünk névadója: Puskás Tivadar
Mutassa be a megadott források alapján Puskás Tivadar életútját, mint a modern ember életútját!
• Tanulmányai, kísérletei, gazdasági-tudományos sikerei, kudarcai
• A tömegkommunikáció gyökeres átalakulásához Puskás Tivadar hogyan járult hozzá?
• Milyen nagy gazdasági folyamatok álltak tevékenységének hátterében?

IV. témakör: Nemzetközi együttmuködés és konfliktusok

IV.1. A két Hunyadi politikája és harcai az oszmán török terjeszkedéssel szemben
Ismertesse a nándorfehérvári ütközet lefolyását és jelentoségét!
Mutassa be a két Hunyadi törökellenes hadjáratait a térkép segítségével!
Elemezze Hunyadi János éswww.antiskola.eu Mátyás törökellenes politikájának alapveto különbségeit!

IV.2. Tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla korában
Mutassa be IV. Béla birtokadományozási politikáját!
Ismertesse Európa reagálását a tatár veszélyre!
A térkép segítségével mutassa be a tatárok hadmozdulatait!
A képek segítségével hasonlítsa össze a magyarok és a tatárok harcmodorát!
Hogyan befolyásolta IV. Béla politikáját a tatárok elleni harc?

IV.3. A magyar külpolitika a két világháború között
Mi volt a magyar külpolitika célja a két világháború között?
Milyen külpolitikai kapcsolataink jellemzik a korszakot?
Hogyan hatott a külpolitikai irány az ország késobbi sorsára?

IV.4. Az emberiség az ezredfordulón
A megadott források segítségével fejtse ki, hogy a technikai fejlodés milyen hatásai ismeretesek napjainkban?
Fejtsen ki néhány olyan problémát, amely az emberiség egészét érinti, foglalkoztatja!
Válaszában a megadott források témáin kívül saját ismereteit is felhasználhatja!

V. témakör: Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

V.1. A görög polisz és polgárai
Mutassa be a Periklész-kori Athén társadalmi és politikai szerkezetét:
 Az ábra alapján térjen ki az athéni társadalom felépítésére és az államszervezet muködésére!
 Magyarázza meg, mit jelentett teljes jogú athéni polgárnak lenni!
 Milyen jogokkal és kötelezettségekkel járt athéni polgárnak lenni?

V.2 A reformáció irányzatainak bemutatása a források és a segédletek segítségével
A forrásokra támaszkodva mutassa be a reformáció elindulásának okait!
Ismertesse a lutheri és kálvini irányzat jellemzoit, elterjedésüket Európában!
Térjen ki a magyarországi reformáció sajátosságaira, valamint a kultúrára gyakorolt hatásaira (iskolák szerepe, magyar nyelv fejlodése, magyarországi könyvnyomtatás, foúri udvarok szerepe stb.)!

VI. témakör: A modern demokráciák muködése

VI.1. Az 1848. évi áprilisi törvények
Ismertesse az áprilisi törvények létrejöttének körülményeit!
Miért tekinthetjük a modern polgári Magyarország elso alkotmányának ezeket a törvényeket?
Állításait a legfontosabb törvénycikkek értelmezésével bizonyítsa!

VI.2. A rendszerváltás eredménye: a demokratikus jogállam megszületése és intézményei
a) Ismertesse tömören a magyar alkotmányos szerveket!
 A köztársasági elnök jogköre és szerepe
 Az országgyulés jogköre és jellemzoi
 A kormány jogköre és szerkezete
 Az Alkotmánybíróság feladata a jogállamban
b) Mutassa be a hatályos magyar választási rendszer legfobb jellemzoit!
 Milyen követelményeknek feleltették meg az alkotói?
 Az ábracsoport segítségével foglalja össze, hogyan választunk országgyulést!

VI.3. Az Európai Unió intézményrendszere és muködése
Ismertesse az Európai Unió megszületésének okait, célját!
Az ábra alapján mutassa be az EU intézményeit, röviden utaljon a muködésükre is!
Magyarország és az Európai UnióStiahnuté z www.antiskola.sk


Véleménycsere

Légy az első, aki hozzászól!