Tento článek byl vytisknutý ze stránky www.antiskola.euAntIskola.eu
Addíció : Faj- és nemzetségkeresztezésekben egy faj kromoszómájának hozzáadása a másik faj kromoszóma-
szerelvényéhez.
Additív génhatás : A gének hatása a fenotípusban összegzodik. A mennyiségi tul-ok (cukor-, sav-, vitamintartalom, kalászhossz, magszín,…) öröklodésénél jell. Két génpár esetében az egyes fenotípus kategóriák jól elkülöníthetok (1:4:6:4:1), több génpár esetében Gauss-görbe mentén oszlanak el.
Allél : (=génváltozat) A homológ kromoszómák megfelelo helyein elhelyezkedo génpár egyike.
Allogámia : Idegenbeporzás.
Allopoliploid : Olyan poliploid, melynek örökítoanyagában két vagy több különbözo fajból származó genom
található.
Anafázis : A sejtosztódásban a metafázist követo szakasz, melyben a megkettozodött kromoszómák a középsíkból a két pólusra húzódnak.
Aneuploid : Olyan növények, melyek kromoszómaszáma nem teljesen pontos többszöröse az alapkromoszóma-
számnak.
Apogámia : Az embrió (sporofiton) nem haploid gamétából (noivarsejtbol), hanem az embriózsák gametofiton
valamely diploid sejtjébol vagy sejtjeibol fejlodik ki.
Apomixis : Egy egyed fejlodése termékenyítetlen noivarsejtbol, tehát ivarsejtek egyesülése nélkül következik be.
A noivarsejt lehet normális haploid, vagy a redukciós sejtosztódás elmaradása miatt diploid.
Autogám : Öntermékenyülo, önmegporzó (egy növényen belül). Olyan termékenyülési rendszer, ahol a hím és a noi gaméta ugyanarról az egyedrol származik. Utódnemzedékei tiszta vonalat alkotnak (minden lokuszukban homozigóták)
Autopoliploid : Olyan poliploid, amely az alap-kromoszómaszerelvény 2-nél több egész számú többszörösét
tartalmazza.
Backcross : Egy hibrid visszakeresztezése az egyik szülovel. Az ilyen keresztezés származékait visszakeresz-
tezéses nemzedéknek nevezzük, jelölése BC.
Beltenyésztés : Leggyakrabban alkalmazott módszere az önmegtermékenyítés. Célja : homozigóta beltenyészet („I”-vonalak) eloállítása.  beltenyésztési minimum elérése (I-vonalak megállapodása, vagy elpusztulása)
Bivalens : Homológ kromoszómák konjugációjából (synapsis) keletkezett kromoszómapár.
C1,C2,C3 : Kolchicinnel eloállított egyedek elso, második, ill. harmadik nemzedéke.
Centromér : A kromoszómafonál befuzodött központi része, amely két részre osztja a kromoszómát.
Citoplazma : A protoplazmának sejtmagot körülvevo része, amelyet a külso sejtmembrán vagy a sejtmembrán és
a sejtfal együttesen határol.
Citoplazmás hímsterilitás : A pollensterilitás egy genetikailag megváltozott citoplazma és egy sejtmaggén kölcsönhatása következtében áll elo.
Diploid : A haploid ivarsejt kromoszómáinak (alapkromoszómaszám; x=n) kétszerese (2x=2n).
Diakinézis : Redukciós sejtosztódáskor a meiózis profázisának az a végso fázisa, amelyben a kromoszómák
megrövidülnek és megvastagodnak.
Dihaploidizáció : A haploid sejtek, növények kromoszómakészletének megkettozésével visszaáll a szomatikus
sejtre jellemzo diploid kromoszómaszám.
Dihibrid : Ha két növény (szülo) 2 tulajdonságban tér el egymástól.
Diszóm : Diploid kromoszómaszámú egyed.
DNS : (dezoxi-ribonukleinsav) Foként a kromoszómában található, a gén elsodleges anyagának tekintheto
vegyület, amely a genetikai információ hordozója.
Domináns : Az a tulajdonság vagy allél, amely fenotípusos hatásában heterozigóta állapotban is megjelenik.
Donor : Ismételt visszakeresztezésekben, az adományozó szülopartnert csak egyszer használjuk fel a
keresztezésben tulajdonságának átvitelére, de mindig az átvitt (donor) tulajdonságra szelektálunk.
Egyedszelekció : A populációból kiemelt minden egyes növ. utódját külön nevelik fel. A kiválasztott növ. értékét a következo évben utódbírálat alapján állapítják meg. Öntermékenyüloknél : Az öntermékenyülok petesejtjét ugyanarról a növényrol származó pollensejt termékenyíti meg  az utódok tul-ait egyetlen anyanövény petesejtjei és pollensejtjei hat. meg.) Idegentermékenyüloknél : A kiválogatás alapja az anyanövény értéke. Feladata : a kiválogatással javítsuk az ismeretlen értéku apai genetikai hozzájárulást. (=szabályozni kell)
Elimináció : Faj- és nemzetségkeresztezéseknél a meiózis során, protoplaszfúziónál egyes kromoszómák
felszívódhatnak, elveszhetnek.
Embrió : A zigótából többszöri osztódással képzodo, kezdetlegesen differenciálódott szervezet. Növények
esetében felismerhetok rajta a hajtás- és gyökérpólusok, valamint a sziklevelek.
Endospermium : Az embriót körülvevo táplálószövet egyes zárvatermo növényfajokban.
Episztatikus génhatás : Egy gén elfedi egy másik nem allél gén fenotípusos hatását. (Típusai : domináns episztázis : A elfedi B hatását (12:3:1); recesszív ep.: „aa” elfedi B hatását (9:3:4)
Euploid : Teljes kromoszómaszámú szervezet (n=x : haploid; 2n=2x : diploid; 2n=3x : triploid; 2n=4x : tetraploid; 2n=5x : pentaploid,…)
F1 : Két szülo keresztezésébol származó elso utódnemzedék jelzése.
F2, F3,… : Öntermékenyülésbol származó második, harmadik,… utódnemzedék.
Fajtakeresztezés : Ugyanazon fajhoz tartozó, de különbözo örökletességu fajták közötti keresztezés.
Faj- és nemzetségkeresztezés : Egy nemzetséghez tartozó fajok (fajkeresztezés) vagy különbözo nemzetség fajai
(nemzetségkeresztezés) közötti keresztezés.
Faktor : Mendeltol származó, a gén szóval egyenértéku, ugyanazt a fogalmat jelölo kifejezés. (A kromoszóma
azon szakasza, amelynek funkcionális terméke van, ez lehet az RNS, vagy annak transzlációs terméke, a fehérje.)
Fenotípus : Az egyedek megjelenési formája, amit a genotípus és a környezet kölcsönhatása alakít ki.
Fertilitás : (termékenység) Alkalmasság utódok létrehozására.
Fúzió : ld. sejtfúzió.
Gaméta : Termékenyítésre, ill. termékenyülésre alkalmas hím- vagy noivarsejt.
Genetika : A szervezetek elodeikhez hasonló és attól eltéro öröklodo tulajdonságainak kialakulásait tanulmányozó tudomány.
Gén : Egy tulajdonság kialakítását irányító, egy tulajdonság kialakulásáért felelos DNS szakasz. (A gén a
kromoszóma egy adott szakasza, ez a génhely a lokusz.)
Géncentrum : A termesztett növények származási helyéül megjelölheto földrajzi hely.
(A kultúrnövények keletkezése a géncentrumokban a migráció, mutáció, spontán keresztezodések (rekombináció) és a természetes szelekció eredménye. A kultúrnöv. és rokonfajai formagazdasága itt a leggazdagabb.)
Genom : A sejtmag öröklodési anyaga, a haploid kromoszómakészlet, ill. az ezekbe foglalt gének összessége.
Genotípus : A genetikai állomány. A szervezet kromoszomális génjeiben tárolt genetikai információ összessége.
Génkapcsolódás : Két vagy több tulajdonság együttes öröklodése, ami az oket meghatározó gének azonos
kromoszómán való elhelyezkedésének következménye.
Generatív (ivaros) szaporodás :
Genetikai hímsterilitás : Recesszív gén által determinált, tisztán génikus pollensterilitás.
Genetikai transzformáció : Genetikai információátvitel izolált DNS sejtbe való bejuttatásával.
Haploid : Olyan sejt vagy szervezet, melynek redukált (gametális) számú kromoszómakészlete van.
Hasadás : A szülok tulajdonságainak szétválása és kombinálódása az utódnemzedékben.
Heptaploid : Olyan poliploid, melynek kromoszómaszáma az alapkromoszómaszám hétszerese (2n=7x).
Heterodinám (v. domináns-recesszív) öröklésmenet : Ha F1 fenotípusa (külso) megegyezik az egyik szülovel.
Heterozigóta : Egy allélpár tekintetében különbözo alléleket tartalmazó hibrid. (A homológ kromoszómák azonos lókuszain.)
Heterózis : (hibrid vigor) Beltenyésztett szülok F1 nemzedékében a hibridek tulajdonságaikban felülmúlhatják a
szüloket. A beltenyésztett I-vonalak keresztezésével a beltenyésztéses leromlás feloldható  heterózishatás. A szüloket túlszárnyalhatja az F1-hibrid.
Hexaploid : Olyan poliploid, melynek kromoszómaszáma a redukált, haploid kromoszóma-készlet hatszorosa
(2n=6x).
Hibrid : Eltéro genotípusú egyedek keresztezésébol származó utód. Elonye : 2 szülo értékes tul-ai könnyebben kombinálhatók egy F1-hibridben, mint egy fajtában, ahol elobb még egységesíteni kell.
Hibrid fajták eloállítása : Beltenyésztés; heterózis jelensége.
Hibridizáció : Eltéro genotípusú egyedek genetikai anyagának részleges vagy teljes egyesítése ivaros úton (megtermékenyítéssel). Mendeli értelemben : eltéro homozigóták párosítása (AA x aa).
Hímsterilitás : Csökevényes portok, életképes pollen termelésének hiánya. Lehet csak a sejtmagban (genetikai hímsterilitás, gms), vagy a citoplazmában és a sejtmagban levo gének kölcsönhatásának eredménye (citoplazmás hímsterilitás, cms).
Homológ kromoszómák : Olyan apai és anyai eredetu kromoszómák, melyek ugyanazon gének alléljeit
tartalmazzák.
Homozigóta : Adott lokuszban a homológ pár mindkét tagja azonos génváltozatot tartalmaz.
Inkompatibilitás : (összeférhetetlenség) Az ivaros megtermékenyülés szelektivitását szolgáló gát, amely akár az
öntermékenyülést, akár a nem rokon növények közötti hibridizációt megakadályozza.
Idiogram : A kromoszómaszerelvény grafikus rajza. Egymáshoz viszonyított alakjuk és nagyságuk jellegzetes.
Intermedier : (köztes) Egy vagy több jelleg közös megjelenési formája.
Interfázis : vagy nyugalmi szakasz. A kromoszómák fénymikroszkóppal nem láthatók. A fázis végén a
kromoszómák megkettozodnek. (A sejtciklusnak az a része, amikor a sejtben jelentos anyagcsere-folyamatok játszódnak le, ill. a makromolekulák szintézise folyik az osztódás látható jelei nélkül.)
Introgresszió : Egy faj tulajdonságainak bevitele egy másik genotípusba.
In vitro : A sejteket, szerveket, szöveteket a szervezetbol eltávolítva mesterséges körülmények között tartják
életben; am.: mesterséges körülmények között.
In vivo : Az élo szervezetben lezajló biológiai folyamatok vizsgálatát célzó kísérleti rendszer.
Izoenzim : Egy faj azonos enzimaktivitású, de különbözo szerkezetu fehérjéi.
Izolációs berendezések : (mechanizmusok) A populációgenetikában és a származástanban a populációk
elkülönülten tartásának módszere, ami a gyakoriságot fenntartja. Lehet földrajzi, ivari és genetikai. Ez utóbbi egyik formája a kromoszómák szám és alakbeli változásával szolgálja az új formák elkülönülését.
Kariotípus : A kromoszómaszerelvény jellege, amit a különféle kromoszómák alak és nagyságbeli eltérései hat. meg.
Keresztezés : Eltéro genotípusú egyedek genetikai anyagának részleges vagy teljes egyesítése ivaros úton (megtermékenyítéssel). Mendeli értelemben : eltéro homozigóták párosítása (AA x aa).
Kétlaki : A hím- és novirágok külön növényegyedeken vannak.
Kiméra : Olyan szövet, amely különbözo genotípusú sejtekbol épül fel.
Klónszelekció (vegetatív szaporítású növ-ek egyedszelekciója) : Egy értékes genotípus felismerésével a nemesítési eredmény azonnal rögzítheto. Elony – függetlenül az eloállított klón genetikai heterogenitásától, a klónutódok a fenotípusra nézve homogén populációt alkotnak. Az öröklodo szomatikus változásokat (pl. rügymutáció) kiemelhetjük, és egy lépésben rögzíthetjük vegetatív úton.
Kolchicin : (colchicin) Az oszi kikerics alkaloidja, amellyel egyebek között a kromoszómaszám többszörözodését (poliploidia) idézik elo.
Kombinációs (keresztezéses) nemesítés : Alaptevékenységei : Szülok megválasztása, a keresztezésbol származó utódok közül a legkiválóbbak megkeresése, állandóságig történo szelekciója.
Komplementer génhatás : Több gén, melyek egymásnak nem alléljei, együttesen alakítanak ki egy tulajdonságot. Két génpárnál az eltéro domináns allélek külön-külön azonos v. eltéro fenotípust határoznak meg. (9:7; 9:6:1; 9:3:3:1) Punett-táblázat alapján F2 genotípusai : A?B? - 9; A?bb – 3; aaB? – 3; aabb - 1
Kromatin : Sötétre festodo, nagyrészt DNS-t tartalmazó anyag, amelybol a mitózis, ill. a meiózis során felépülnek a kromoszómák.
Kromoszóma : Sejtosztódáskor a sejtmag alapállományának, a kromatinnak rendezodése eredményeként kialakuló, jól festodo testecske, amely a fajra jellemzo számú, DNS-bol és RNS-bol, illetve hiszton- és nem-hisztonfehérjékbol áll. Az átöröklés hordozója.
Kvalitatív (minoségi) tulajdonságok : Az egyes tulajdonságokat néhány gén határozza meg. Ezek hatását a környezet nem befolyásolja. (pl. borsómag színe, termés szorözöttsége)
Kvantitatív (mennyiségi) tulajdonságok : Számszeruen mérheto, numerikus tul-ok. Kívánatos, javítható tul-ok ezek : pl. termoképesség, beltartalmi bélyegek, szármagasság,…) Több gén (poligén) által meghatározott, a két szélso érték közt folyamatos átmenetet mutató tul-ok. (Populációs szinten, mérésekkel határozható meg.) pl. búza szemszínének öröklodése : domináns allélok számának gyarapodása  piros szín sötétedése. Egy adott tul. 2 szélso értéke közti folyamatos átmenet  Gauss-féle normális eloszlással. (A középérték,és a variancia(szórásnégyzet)jell.)
Letalitás : A sejt vagy a szervezet elpusztulása.
Makroevolúció : A genetikai változások hatására létrejövo populációváltozás, amely új fajok kialakulásához vezet.
Meiózis : (számcsökkento sejtosztódás) A sejtosztódás speciális, gamétaképzodést eredményezo formája. Egy
redukciós és egy ekvációs osztódásból áll.
Mendel I. : Az uniformitás szabálya : Eltéro allélu, homozigóta szülok utódai F1-ben egyöntetuek, uniformisak.
Mendel II. : A hasadás törvénye : Az F nemzedékek öntermékenyítéssel származnak egymásból. F2-ben a szüloi
tulajdonságok újra megjelennek. (3:1-es fenotípusos hasadás dominancia esetén.)
Mendel III. : A gaméták tisztaságának törvénye : Adott gaméta egy adott génnek csak egy allélját tartalmazza.
(Tapasztalat : F3-ban és F4-ben a dominánsok ¼-e mindig recesszív utódot ad.)
Mendel IV. : A heterozigóták csökkenésének szabálya : Öntermékenyítés hatására a heterozigóták aránya nemzedékrol-nemzedékre a felére csökken. (7. generáció  csaknem mind homozigóták.) Csak diploidoknál!!!
Mendel V. : A független kombinálódás szabálya : A tulajdonságok egymástól függetlenül öröklodnek. Feltétele, hogy a tulajdonságokat meghatározó gének ne egy kromoszómán legyenek lokalizáltak (= ne legyenek kapcsoltak).
Mentor módszer : Évelo növények (gyümölcsfák) alanyként való felhasználása a ráoltott hibrid magoncok vagy
fajták tulajdonságainak megváltoztatására.
Metafázis : A magorsófonalak a kromoszómákat a sejt egyenlítoi síkjába húzzák.
Mitózis : (számtartó sejtosztódás) A sejtosztódás során a kromoszómák megkettozodnek, szétválnak, s ennek eredményeként az anyasejtbol létrejött utódsejtekben ugyanaz a kromoszómaszám és összetétel, mint az anyasejtben volt. A testi sejtekre jellemzo.
Monofaktoriális hasadás : Amikor a szülok egyetlen génpárban különböznek egymástól. Ilyenkor a keresztezés
(után?) F2-ben 3:1 vagy 1:2:1 hasadás tapasztalható.
Monohibrid : Ha két növény (szülo) csak egy tulajdonságban tér el egymástól.
Multivalens : Kettonél több homológ kromoszóma kapcsolódik a sejtosztódás során.
Mutagén : Mutációt kiváltó fizikai vagy kémiai hatások.
Mutáció : Az öröklodo megváltozások keletkezésének egyik formája.
Nemesítés : A kultúrnövények termesztésbe vonása utáni megváltoztatása az ember céljainak megfeleloen.
Vavilov : Az ember beavatkozása a növények és állatok formaképzodési folyamataiba; olyan evolúció, melyet az ember irányít saját akarata szerint. Vagy : Arra törekszik, hogy rövidebb ido alatt alakítson ki olyan tulajdonságokkal rendelkezo formákat, melyek kialakításához oseink csak sok száz év alatt jutottak.) Tudományos alapja a genetika.
Neokombináns : A hibrid hasadó nemzedékében mindkét szülotol eltéro új örökletességu egyed.
Nulliszóm : A teljes kromoszómaszerelvénybol egy pár hiányzik (2n-2).
Nosterilitás : A sterilitás olyan formája a növényekben, amikor a petesejt életképtelen, de a pollen fertilis.
Oktoploid : Nyolcgenomú szervezet (2n=8x).
Önbeporzódás gátlása : A hímnos virágú fajoknál a két nem funkcióképességének idobeli különbsége (protandria, protogynia), vagy a porzók és a bibe térbeli elkülönülése (heterosztília) gátolja. Homomorf virágszerkezetnél az önmeddoség (=autoinkompatibilitás, önsterilitás) gátolja.
Önsterilitás : az önsterilitási génekkel lehet megoldani, hogy a két szülovonal magát nem, de egymást kölcsönösen meg tudják termékenyíteni (pl. káposzta)
Pedigré-módszer : Keresztezés  F2/ egyedszelekció, az egyes növények utódtörzseibol évente új elit növényeket emelnek ki, ezek adják a következo nemzedék törzseit. A kiválasztást addig kell folytatni, míg már nincs további hasadás (F5-6). Mivel ez hosszadalmas, bevezették a Rams-módszert. (Öntermékenyüloknél!)
Pleiotrópia : Egy gén többirányú hatást fejt ki. (paradicsom bogyópuhulása + magas C-vitalom-tartalom)
Poligénia : Több, különbözo gén együtt hat adott tulajdonság fenotípusos megjelenésére. (Fajtái : Poliméria = helyettesíto génhatás; Additív génhatás; Komplementer génhatás; Episztatikus génhatás; Szupresszor génhatás.) A poligének hatását a környezeti tényezok erosen befolyásolják.
Poliméria : Több, különbözo génpár bármelyikének domináns allélje létrehozza ugyanazt a fenotípust. (15:1)
Poliploid : Kettonél több genomot tartalmazó szervezet. (Jobb alkalmazkodóképességuek.)
Protoplaszt : Sejtfaltól megfosztott növényi, gomba- vagy baktériumsejt.
Pollen : Virágpor : A portokban elhelyezkedo hím ivarsejt, melynek alakja, nagysága és színe jellegzetes.
Primer : (elsodleges) Faj- és nemzetségkeresztezésekben az elsodleges hibridek.
Profázis : A sejtosztódás elso, az interfázist követo szakasza. A kromoszómaállomány tömörödik, fénymikroszkóppal is látható.
Rams-módszer : A keresztezési származékokat F2-tol szántóföldön tömegesen szaporítják, egyedszelekció / F5-ben. Így a homozigóták aránya állandóan spontán gyarapodik. (Öntermékenyüloknél!)
Recesszív : Az a tulajdonság vagy allél, amely csak homozigóta állapotban jelenik meg.
Reciprok keresztezés : Olyan hibrid, amelyben az egyik szülo egyszer anyai és egyszer apai partnerként szerepel.
Rekurrens szülo : A visszakeresztezéses nemesítési módszer alkalmazásakor többször felhasznált, többnyire
recesszív tulajdonságokkal rendelkezo szülo.
Restorer : A termékenységet visszaállító szülopartner.
Rész-rams módszer : F2- bol sok jó fenotípus kiválasztása egyedszelekcióval; ezek elkülönített, tömeges nevelése F5-6-ig. Természetes szelekció, homozigóták növekvo aránya. Nem emelnek ki anyatöveket, max. a gyengéket veszik ki. F6/ egyedszelekció  újabb egyedkiválogatás, utódbírálat, kiegyenlítettségig való nemesítés. (Önterm.!)
RNS : (ribonukleinsav) Ribonukleotidokból felépülo polimer. A transzkripció során a DNS-templáton komplementer bázisszekvenciájú ribonukleinsavak keletkeznek. Az élo sejtben messenger-RNS (m-RNS), riboszomális-RNS (r-RNS) és transzfer-RNS (t-RNS) formájában található.
Sejtfúzió : Membránnal határolt sejtek spontán vagy indukált egybeolvadása.
Sterilitás : Alkalmatlanság utódok ivaros úton való létrehozására.
Szelekció : (=természetes kiválogatódás) Természetes populációban az egyes egyedeknek, genotípusoknak eltéro az esélye az életben maradásra, következménye az általuk létrehozott utódok számában látható. Növénynemesítés során meghatározott tulajdonságú egyed kiemelése és utódainak elszaporítása.
- pozitív szelekció – Ha egy formakeverékbol a nemesítési célnak megfeleloeket válogatják, szaporítják (pl. egyedkiválogatásos nemesítéskor); - negatív szelekció – Ha a nemkívánatosakat kiválogatják és a többit szaporítják tovább. (tömegkiválogatásos nemesítés)
Szintetikus hibridek : A heterózis nemesítés speciális irányzatai közé tartozik; 4-6 jó teljesítoképességu, egymással jól kombinálódó törzs szabad összevirágoztatásával állítják elo. Szülotörzsek – Syn0 generáció; Syn1, Syn2, Syn3 generáció – a pánmixis utániak. Utántermeszthetok! Leromlás – Syn4 körül. Jó minoségu, nagy mennyiségu vetomagot lehet így olcsón eloállítani. Hátrány : illetéktelen utánszaporítás lehetosége.
Szomatikus : A testi vagy más néven vegetatív sejtek és szövetek.
Sztóma : Levegonyílások, gázcserenyílások; ezeken keresztül távozik el a növénybol a vízpára, és bonyolódik le a levegocsere.
Szupresszor génhatás : Egy domináns gén elfedi egy másik domináns gén fenotípusos hatását, de nem alakít ki önálló fenotípust (13:3).
Tartalékvetomag-, félmagmennyiség-, vagy Ohio-módszer : A beporzás anyai és apai vonalon való ellenorzésére ad lehetoséget akkor is, ha a tul. csak virágzás után ismerheto fel. A kiindulási anyagból kiemelt minden anyato magtermésének felét eltesszük, a másik felét elvetik („A” törzsek) A második évben csak a legjobb „A” törzsek tartalék magjait vetik el (A’ törzskísérletbe). B és B’,… törzsek bevonásával a nemesítés az új fajta eloállításáig folyik.
Telofázis : A sejtosztódás utolsó fázisa. A kromoszómák a pólusokra húzódnak, kialakulnak a sejtmaghártyák,
majd teljesen kettéosztódik a sejt.
Tesztkeresztezés : Ha domináns fenotípusú egyedet párosítunk genotípusa meghatározása céljából recesszív
homozigótával.
Tetraszóm : Két extrakromoszóma jelenléte (2n+2).
Tetraploid : 4 kromoszómaszerelvényu egyed.
Tisztán novirágúság (gynoikus vonalak) : (uborka, sárgadinnye) Hibrid vetomag eloállításban való felhasználásuk megkönnyíti a hibridizálást, mert így kizárt az anyai öntermék. Fenntartásuk – vegyszeres hímvirág indukcióval  fertilis hímvirágok is fejlodnek, de genetikailag nem rögzül ez a tul.
Tömeges kézi hímtelenítés (kasztráció) : (pl.kukorica – könnyu) A hibrid vetomagot a hímtelenített anyanövényekrol aratják le.
Tömegszelekció : A kiindulási anyagokból kijelölik az ideális típusnak megfelelo valamennyi növényt, ezekrol learatják a vetomagot, majd több éven át ismétlik. (Ha a kiinduló fajta értékes, csak 1-2 tul-ot kell fokozni.) Eredménye függ attól, hogy ön- vagy idegentermékenyülo-e; + hogy a szelektálandó tul. virágzás elott v. után ismerheto fel. A fenotípus alapján válogatnak.
Transzlokáció : Két nem homológ kromoszóma részeinek kicserélodése törés után.
Trivalens kromoszóma : Három homológ kromoszóma kapcsolódása.
Triploid : Három kromoszómaszerelvényu szervezet.
Triszóm : Egy extrakromoszóma jelenléte (2n+1).
Univalens : Egy nem párosodott, homológ pár nélküli kromoszóma a meiózis I. profázisában.
Váltivarúak : Egylakinál; (kukorica, kabakosok), ahol a no- és hímvirágok távol vannak egymástól.
Vegetatív hibridizálás : Két különbözo genotípusú szüloi szervezet tulajdonságainak az ivaros folyamat kikapcsolódásával (növényeken oltás) való egyesítése.
Vegetatív szaporodás : Utódok keletkezése aszexuális úton. Alapja a mitózis (tartó) (szolo, burgonya,…) Pl. gumók, dugványok, sarjak, oltványok. Klón : Vegetatív úton szaporított egy növényegyed utódai. Nincs változékonyság, max. mutációkkal. (=spontán genotípusos megváltozások.) Hátrány : kórokozók átvitele.
Vegyszeres kasztrálás (gametocidok) : Gamétaölokkel való permetezés (pl. búza) a pollensterilitás indukálására; ill. bizonyos vegyületek növ.felületre juttatásával a már képzodött hímvirágok elrúgását eredményezi, további hímvirágok képzodését átmenetileg gátolja (dinnye). Az így hímtelenített vonal anyavonalként használható.
Visszakeresztezés : Hibrid visszakeresztezése az egyik szülovel.
Visszakeresztezéses nemesítés (backcross) : Egy egyébként kiváló fajtához egyetlen lényeges tul. hozzáadása érdekében. (Ön- + idegenterm.) Kell : 1) Visszatéro, rekurrens szülo, mely az adott viszonyok között kitunoen bevált fajta; az alapveto jelleg megorzését biztosítja. 2) Átadó, donor szülo; a rekurrensbe átvinni kívánt tul-ot tartalmazza. Keresztezik oket  az utódnemzedéket megint a rekurrens szülovel  kb. 3 visszakeresztezés után már majdnem teljesen a rekurrens szülore hasonlít a populáció.
Xénia : A pollent adó szülo tulajdonságainak jelentkezése a hibrid mag embrionális szöveteiben.
Zigóta : Ivaros megtermékenyítés során két ivarsejt egyesülésével keletkezo sejt.
A mitózis (számtartó osztódás) menete :
1) Profázis : a kromoszómaállomány tömörödik, fénymikroszkóppal nem láthatók. A fázis végén a kromoszómák
megkettozodnek.
2) Metafázis : A magorsófonalak a kromoszómákat a sejt egyenlítoi síkjába húzzák.
3) Anafázis : A megkettozodött kromoszómák szétválnak és a sejt 2 pólusa felé vándorolnak.
4) Telofázis : Kialakulnak a sejtmaghártyák, majd az egész sejt kettéosztódik.A meiózis (számfelezo sejtosztódás) menete :
1) I. profázis : A kromoszómaállomány tömörödik, fénymikroszkóp alatt is láthatóvá válik. A homológ
kromoszómák teljes hosszuk mentén összetapadnak és a nem testvér kromatidák között átkeresztezodés, ún.
crossing over mehet végbe.
2) I. metafázis : A magorsófonalak a kromoszómákat a sejt egyenlítoi síkjába húzzák. Egyes kromatidák DNS
tartalma az átkeresztezodés miatt megváltozhat.
3) I. anafázis : A homológok szétválnak.
4) I. telofázis : A még az interfázisban megkettozodött kromoszómák a sejt 2 pólusára érnek, a sejtmaghártya
megjelenésével pedig megkezdodik az interfázis, vagy ezt és a II. profázist kihagyva belépnek a II. metafázisba.
5) II. profázis : Nincs kromoszóma megkettozodés! Megjelennek a magorsófonalak.
6) II. metafázis : A kromoszómák a sejtek egyenlítoi síkjába rendezodnek.
7) II. anafázis : A kromatidák elválnak egymástól és önálló kromoszómaként vándorolnak a sejtek pólusai felé.
8) II. telofázis : Kialakulnak a haploid, a kiindulási sejt kromoszómaszámának csak felét tartalmazó gaméták.

Meiózis  homológ, nem testvér kromatidák közti átkeresztezodés  egy kromoszómán lokalizált, együtt öröklodo tulajdonságokat meghatározó gének elválása, továbbiakban független öröklodése. (elofordulhat)
Meiózis  haploid ivarsejtek egyesülése  zigóta (fajra jell. kromoszómaszámmal) , ami félig apai, félig anyai.

\n\n Stiahnuté z www.antiskola.sk

A nyomtatott oldal vége: www.antiskola.eu