Tento článek byl vytisknutý ze stránky www.antiskola.euAntIskola.eu
Dedenie


Nadobúdanie dedicstva

Dedicstvo sa nadobúda smrtou porucitela. Dedicské právo je nerozlucne spojené s vlastníctvom, ktoré slúži nielen porucitelovi, ale aj jeho rodine. Preto osnova zabezpecuje, aby predmety, majetku zomretého nadobudli predovšetkým tí, ktorí sú s ním v blízkom osobnom a citovom vztahu, teda najmä clenovia rodiny a ostatní blízki bríbuzní. So smrtou fyzickej osoby zákon spája zánik jej spôsobilosti mat práva a povinnosti. Fyzická osoba smrtou prestáva byt právnym subjektom. Práva a povinnosti, ktoré sa dovtedy na nu viazali majú rôzne osudy. Niektoré práva a povinnosti neprechádzajú v dôsledku smrti ich nositela na iný subjek, ale bez dalšieho zanikajú (napr. rodicovská moc, opatrovníctvo, manželský pomer, právo na bolestné, právo na výživné, právo na dôchodok, atd.). Zo záväzkov zanikajú napr. záväzky, ktoré mal osobne vykonat porucitel, vyživovacie povinnosti atd. Dalšiu skupinu tvoria práva, prechádzajú smrtou na iné osoby, bez ohladu ci ide o dedicov alebo nie. Do tejto skupiny patria najmä: práva z nájmu bytu, mzdové nároky pracovníka z pracovného pomeru do výšky zodpovedajúcej trojnásobku jeho priemerného mesacného zárobku, ktoré prechádzali postupne priamo ani jeho manžela, deti a rodicov, ak s ním žili v case smrti v spolocnej domácnosti, penažné nároky z nemocenského poistenia, sociálneho zabezpecenia, niektoré autorské práva.
Dedenie je teda všeobecný prechod práv a povinností po zomretej osobe na iný subjekt okrem prípadov, o ktorých zákon ustanovuje inak.

Predpoklady dedenia sú:
a) smrt fyzickej osoby
b) existencia dedicstva
c) spôsobilý dedic

Dedicstvo sa nadobúda okamihom porucitelovej smrti. Okamih porucitelovej smrti je rozhodujúci pre zistenie okruhu dedicov. Tento okamih treba starostlivo skúmat najmä vtedy, ak v jeden den zomrie viac osôb, ktoré by mohli dedit jedna po druhej.

Dedenie:
a) Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.
b) Ak nenadobudne dedicstvo dedic zo závetu, nastupujú namiesto neho dedicia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len cast dedicstva, nadobúdajú zvyšujúcu cast dedicia zo zákona.
c) Dedicstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedic, pripadne štátu.


Odmietnutie dedicstva
a) Dedic môže dedicstvo odmietnut. Odmietnutie sa musí stat ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
b) Zástupca dedica môže dedicstvo za neho odmietnut len podla splnomocnenstva, ktoré ho na to výslovne oprávnuje.

Vyhlásenie o odmietnutí dedicstva môže dedic urobit len do jedného mesiaca odo dna, ked bol súdom o práve dedicstvo odmietnut a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predlžit. Dedicstvo nemôže odmietnut dedic, ktorý svojím pocínaním dal najavo, že dedicstvo nechce odmietnut. Zákon nepripúšta odmietnutie casti dedicstva ani pripojenie pripomienok a výhrad k dedicovmu prejavu, chce tým zabránit tomu, aby dedic prijal len veci vhodné pre osobnú potrebu, napríklad rodinný domcek alebo osobné vozidlo a ostatný majetok odmietol a tým sa vyhol plneniu povinnosti spojenej s prevzatím takéhoto majetku. Vyhlásenie o odmietnutí dedicstva nemožno odvolat. To isté platí, ak dedic vyhlási, že dedicstvo neodmieta. Na neznámeho dedica alebo na dedica, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedicskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v urcenej lehote nedal o sebe vediet, sa pri prejadnaní dedicstva neprihliada. Jeho opatrovník nemôže vyhlásenie o odmietnutí ci neodmietnutí dedicstva urobit.

Dedicská nespôsobilost
Nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného cinu proti porucitelovi, jeho manželovi, detom alebo rodicom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu porucitelovej poslednej vôle. Môže však dedit, ak mu porucitel tento cin odpustil.

Vydedenie
Porucitel môže vydedit potomka ak:
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol porucitelovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
b) o porucitela trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovat,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný cin na trest odnatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Pokial to porucitel v listine o vydedení výslovne urcí, vztahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2. O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia v § 476 a 480, v listine však musí byt uvedený dôvod vydedenia.

Prechod dlhov
Dedic zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedicstva za primerané náklady spojené s pohrebom porucitela a za porucitelove dlhy, ktoré na neho prešli porucitelovou smrtou. Ak je viac dedicov, zodpovedajú za náklady porucitelovho pohrebu a za dlhy podla pomeru toho, co z dedicstva nadobudli, k celému dedicstvu.

Dedenie zo zákona

V prvej skupine dedia porucitelove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieta, nadobúdajú jeho dedicský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. Ak nededia porucitelovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, porucitelovi rodicia a dalej tí, ktorí žili s porucitelom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrtou v spolocnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spolocnú domácnost alebo boli odkázaní výživou na porucitela. Dedicia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedicstva. Ak nededí manžel ani žiadny z rodicov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom porucitelovi súrodenci a tí, ktorí žili s porucitelom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrtou v spolocnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spolocnú domácnost alebo boli odkázaní výživou na porucitela. Ak niektorý zo súrodencov porucitela nededí, nadobúdajú jeho dedicský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak žiadny dedic nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodicia porucitela, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Dedenie zo závetu

Porucitel môže závet bud napísat vlastnou rukou, alebo ho zriadit v inej písomnej forme za úcasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V každom závete musí byt uvedený den, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Spolocný závet viacerých porucitelov je neplatný. Vlastnorucný závet musí byt napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. Závet, ktorý porucitel nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísat a pred dvoma svedkami súcastne prítomnými výslovne prejavit, že listina obsahuje jeho poslednú vôlu. Svedkovia sa musia na závet podpísat. Porucitel, ktorý nemôže cítat alebo písat, prejaví svoju poslednú vôlu pred tromi súcastne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byt precítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdit, že listina obsahuje jeho poslednú vôlu. Pisatelom a predcitatelom môže byt aj svedok, priatel však nesmie byt zároven predcitatelom. V listine sa musí uviest, že porucitel nemôže cítat alebo písat, kto listinu napísal a kto nahlas precítal a akým spôsobom porucitel potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôlu. Listinu musia svedkovia podpísat.
Porucitel môže prejavit svoju vôlu do notárskej zápisnice, osobitný zákon ustanovuje, kedy sa musí úkon urobit pred svedkami. Maloletí, ktorí dovršili 15. rok, môžu prejavit vôlu iba formou notárskej zápisnice. Nepocujúce osoby, ktoré nemôžu cítat alebo písat, môžu prejavit poslednú vôlu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súcastne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú rec, a to v listine, ktorá sa musí tlmocit do znakovej reci. Nevidomé osoby môžu prejavit svoju vôlu tiež pred tromi súcastne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byt precítaná. Závetom povolaný, ani zákonný dedici a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobit ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmocníci alebo predcitatelia. V závete porucitel ustanoví dedicov, prípadne urcí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnút. Ak nie sú podiely v závete urcené, platí, že podiely sú rovnaké. Porucitel môže závetom zriadit nadáciu, závet však musí obsahovat štatút nadácie. Maloletým potomkom sa musí dostat aspon tolko, kolko robí ich dedicský podiel zo zákona a plnoletým aspon tolko, kolko robí jedna polovica ich dedicského podielu zo zákona. Pokial tomu závet odporuje, je v tejto casti neplatný, ak nedošlo k vyvedeniu uvedených potomkov. Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokial popri nom nemôže obstát, alebo odvolaním závetu. Odvolanie musí mat formu aká je potrebná pre závet. Porucitel zruší závet aj tým, že znicí listinu, na ktorej bol napísaný.

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

obciansky zákonník
\n\n Stiahnuté z www.antiskola.sk

A nyomtatott oldal vége: www.antiskola.eu