PEDAGOGIKA AKO VEDA O VÝCHOVE

 

-         je veda o výchove a vzdelávaní

-         skúma, popisuje procesy výchovy a vzdelávania človeka a vysvetľuje zákonitosti výchovy aby získanými poznatkami spätne pomáhala skvalitniť a zefektívniť proces výchovy a vzdelávania v praktickom živote

-         z gréc. slova paidagogos – otrok, kt. sa staral o mladých chlapcov a sprevádzal ich do školy a na cvičenia. Pais – dieťa, agoge – viesť

-         do 19.st. sa vyvíjala vrámci filozofie

-         o konštituovanie pedagogiky ako sam. Vednej disciplíny sa zaslúžil J.F.Herbar kt. vymedzil predmet a štruktúru pedagogiky

-         ako každá veda má svoj predmet skúmania, pojmový aparát, účel a poslanec a metódy skúmania, infraštruktúru

 

Predmet skúmania

-         výchova v užšom zmysle slova, v širšom zmysle slova

-         vymedzuje sa:
a) javy kt. patria vede o výchove
    - neskúma ich žiadna iná vedná disciplína
    - jedná sa o vytýčenie cieľov, obsahu výchovy a vzdelania, procesuálnu stránku výchovy :
      zásady, metódy, formy, prostriedky

b) javy kt. bezprostredne súvisia a podmieňujú výchovu a výchovno-vzdelávací proces
   - sú predmetom skúmania aj iných vied
   - soc. Podmienky výchovy, biologický a psychosomatický vývoj osobnosti

 

Funkcie pedagogiky

a)     normatívna

- teória pedagogiky zameraná na vytyčovanie a predpisovanie ideálnej polohy čo sa má výchovou dosiahnuť
- stanovuje ciele, ideály, vzor ku kt. má výchova a vzdelávanie smerovať

b) deskriptívna

- slúži k popisu javov edukácie

 

Prúcha chápe výchovu ako:

a)     exloratívnu

-         založená na výskume a na poznatkoch ním produkovaným

-         exploratió – skúmanie

b)     explanačnú

-         slúži k objasňovaniu javov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním

-         poskytuje výklad o štruktúre a fungovaní týchto javov

-         explanatió – vysvetlenie

 

Premene pedagogiky

a)     historické

-         názory pedagógov, filozofov, učebnice a učebné pomôcky, pedagogická tlač

-         archívne materiály, školské zákony, vyhlášky, archeologické výskumy

 

b)     súčasné pramene

-         škols. prax, rodinná výchova, mimoškolské výchovné zariadenia

-         záujmové spolky a združenia

-         vplyv masovo komunikačných prostriedkov

 

Význam pedagogiky

a)     teoretický

-         pedagogiky odhaľuje zákonitosti, výchovy, vyvodzované a všeobecne platné pedagogické normy

-         zaoberá sa výchovou v jednotlivých vekových obdobiach a rôznych výchovných zariadeniach

-         uskutočňuje porovnávaciu analýzu jednotlivých systémov

 

b)     praktický

-         spočívav tom, že teoretické zámery ku ktorým pedagogika dospela sú aplikované v praktických činnostiach v oblasti školstva

 

 

ŠTRUKTÚRA A OBSAHOVÁ NÁPLŇ PEDAGOGICKÝCH DISCIPLÍN

 

Pedagogika
a) teoretická

-         konkrétna  - orgán výchovy

-         abstraktná – všeobecná pedagogika

 

b)praktická

                -    didaktická

 

Klasifikácia podľa Kačányho

- vymedzuje pedagogické vedy:

a) základné
   - všeobecná pedagogika
   - dejiny pedagogiky
   - porovnávacia pedagogiky
   - metodológia pedagogiky
   - všeobecná didaktika
   - teória výchovy

 

b) hraničné

- sociálna pedagogiky

- kibernetická pedagogika

- pedagogická psychológia

 

c) aplikovaná

- školská

- predškolská

- stredoškolská

- vysokoškolská

- špeciálna

- mimoškolská

- pedagogika dospelých – andragogika

- pedagogika soc. Zariadení

- vojenská pedagogika

- pedagogika rodinnej výchovy

 

 

 

 

 

 

Podľa J. Ve????

- zvolil členenie pedagogických disciplín podľa kritéria:

a) podľa veku – vertikálne

- predškolského stupňa

- elementárneho stupňa

- stredného školského veku

- staršieho školského veku

- vysokoškolského veku

- vojenská

- dospelých

 

b) podľa obsahu - horizontálne

- všeobecné základy pedagogiky

- teória vyučovania

- teória výchovy

- mimo vyučovania

- teória správy a riadenia školstva

- špeciálna pedagogika

- dejiny pedagogiky

 

Prúcha členil:

a)     podľa konštituovanosti

-         sú organizované v špec. Vedných spoločnostiach

-         vyučované ako predmety štúdia na VŠ

-         všeobecná

-         porovnávacia

-         pedagogická antropológia

-         všeobecná didaktika

 

 

ZÁKLADÉ PEDAGOGICKÉ DISPILÍNY

 

-         tvoria disciplíny zaoberajúce sa výchovou v najširšom zmysle slova, vysvetľujú výchovné ciele, obsah, analyzujú procesuálnu stránku výchovy a vzdelávania

-         tvoria:

Ø            všeobecná pedagogika
- usiluje sa o systematizáciu a interpretáciu základných pedagogických javov a zákonitostí a vyvodenie všeobecne platných pedagogických noriem
- prináša závery pre všetky ostatné pedagogické disciplíny z čoho plynie jej integračná a koordinačná úloha

Ø            pedagogická metidológia
- zaoberá sa princípmi, stratégiami, procedúrami, nástrojmi, normami fungovania a rozvoja objektívneho poznávania a praktického pretvárania oblasti: školstva, osvety a ost. Jej inštitucionálnych sústavách vzdelávania

Ø            teória výchovy
- skúma filozofické východiská výchovy, zaoberá sa výchovou ako teoretickým problémom
- analyzuje všeobecné ciele výchovy a obsah výchovného pôsobenia v jednotlivých výchovných zložkách

Ø            teória vyučovania – didaktika
- všeobecná teória o procesoch učenia a vyučovania o obsahu, formách, zásadách, metódach, prostredia vyučovacieho procesu

Ø            dejiny pedagogiky
- riešia otázky dejín edukácie a školstva vo svetovom a národnom vývoji ako aj na regionálnej úrovni

Ø            komparatívna pedagogika
- zaoberá sa porovnávaním vzdelávacieho systému v jednotlivých krajinách popisovaním a analyzovaním determinantov výsledkov a efektov ich fungovania

Ø            špeciálna pedagogika
- zaoberá sa teóriou a praxou edukácie výnimočných detí a mládeže so špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebami
- najmladšia vedná disciplína

Ø            teória riadenia a organizácie školstva
- zaoberá sa otázkami plánovania, organizácie a kontroly činností inštitúcií tvoriacich vzdelávací systém

 

 

APLIKOVANÉ PEDAGOGICKÉ DISCIPLÍNY

 

- skúmajú aplikáciu teoretických poznatkov základných pedagogických disciplín v konkrétnych výchovných inštitúciách alebo v jednotlivých odvetviach ľudskej činnosti

 

Ø            pedagogika rodinného života
- zaoberá sa podstatou vplyvu rodiny na školské výsledky žiakov, špecifikami výchovy v jednotlivých typoch rodiny, podobami a predpokladmi úspešného rodičovstva a výchova k manželstvu a rodičovstvu

Ø            predškolská pedagogika
- skúma osobitosti edukačných prístupov k dieťaťu predškolského veku v rodine a predškolských zariadeniach, postavenie dieťaťa v spoločnosti v historickom kontexte, vznik predškolskej výchovy u nás a v zahraničí, súčasné koncepcie výchovy detí predškolského veku

Ø            školská pedagogika
- zahŕňa všetky javy kt. priamo i sprostredkovane súvisia s cieľavedomým pôsobením výchovných činiteľov v školskom prostredí

Ø            pedagogika voľného času
- skúma teoretické aspekty voľného času a jeho trávenia aby jeho využívanie kultivovalo individuálne záujmy