NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12439)

Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Zákon o rodine č. 94/1963 Zb

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Zákony a legislatíva

Autor: Zuzka

Počet slov:5130

Počet písmen:29,124

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:16.18

Počet zobrazení / stiahnutí:6853 / 42

Veľkosť:36.96 kB

Zákon o rodine c. 94/1963 Zb.

Zmena: 132/1982 Zb.
Zmena: 234/1992 Zb.
Zmena: 195/1998 Z.z.
Zmena: 72/2002 Z.z., 127/2002 Z.z.
Zmena: 198/2002 Z.z.
Zmena: 245/2002 Z.z.
Zmena: 515/2003 Z.z.


Manželstvo v našej spolocnosti spocíva na pevných citových
vztahoch medzi mužom a ženou. Obidvaja sú si v nom rovní. Hlavným
spolocenským úcelom manželstva je založenie rodiny a riadna
výchova detí.
Rodina založená manželstvom je základným clánkom našej
spolocnosti, ktorá všestranne chráni rodinné vztahy.
Materstvo je najcestnejším poslaním ženy. Spolocnost poskytuje
materstvu nielen svoju ochranu, ale aj všetku starostlivost, najmä
hmotnou podporou matky i detí a pomocou pri ich výchove.
Všetci clenovia rodiny majú povinnost vzájomne si pomáhat
a podla svojich schopností a možností zabezpecovat zvyšovanie
hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny.
V duchu týchto základných zásad treba používat ustanovenia
tohto zákona a vykonávat práva i povinnosti v nom upravené.


Manželstvo sa uzaviera na základe dobrovolného rozhodnutia
muža a ženy vytvorit harmonické, pevné a trvalé životné
spolocenstvo.
Obcania, ktorí chcú spolu uzavriet manželstvo, majú vopred
poznat navzájom svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný
stav, aby mohli založit manželstvo.
Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením muža a ženy pred
orgánom povereným viest matriku (dalej len "matricný úrad") alebo
pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spolocnosti (dalej len
"orgán cirkvi"), že spolu vstupujú do manželstva, a to verejne
a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov.


Uzavretie manželstva pred matricným úradom

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia muž a žena na
matricnom úrade pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt,
a to pred starostom (primátorom) alebo povereným poslancom
obecného (mestského) zastupitelstva za prítomnosti matrikára.

Príslušný matricný úrad môže z dôležitých dôvodov povolit
uzavretie manželstva pred iným matricným úradom alebo na
ktoromkolvek vhodnom mieste.

Ak život toho, kto chce uzavriet manželstvo, je priamo
ohrozený, môže sa manželstvo uzavriet pred ktorýmkolvek matricným
úradom a na ktoromkolvek mieste.


Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia muž a žena pred
príslušným orgánom cirkvi, a to pred osobou vykonávajúcou cinnost
duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spolocnosti
(dalej len "cirkevná forma").

Manželstvo cirkevnou formou sa uzaviera v kostole alebo na
inom vhodnom mieste urcenom predpismi cirkvi alebo náboženskej
spolocnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony.

Ak život toho, kto chce uzavriet manželstvo cirkevnou
formou je priamo ohrozený, môže sa manželstvo uzavriet na
ktoromkolvek vhodnom mieste.

Orgán cirkvi, pred ktorým došlo k uzavretiu manželstva, je
povinný bezodkladne dorucit zápisnicu o uzavretí manželstva
s uvedením skutocností podla osobitných predpisov matricnému
úradu, v obvode ktorého sa uzavrelo manželstvo.

Podmienky uzavretia manželstva ustanovené týmto zákonom platia
aj pri uzavretí manželstva cirkevnou formou.

Manželstvá, uzavreté obcanmi Slovenskej republiky v období od
1. januára 1950 do nadobudnutia úcinnosti tohto zákona cirkevnou
formou v zahranicí podla práva platného v mieste uzavretia
manželstva, sú platné podla slovenského práva.

Štátny obcan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavriet
manželstvo aj pred orgánom Slovenskej republiky na to
splnomocneným.

Obcania, ktorí chcú uzavriet manželstvo, sú povinní
predložit urcené doklady, ako aj vyhlásit, že im nie sú známe
okolnosti vylucujúce uzavretie manželstva a že obaja navzájom
poznajú svoj zdravotný stav.

Kto chce uzavriet nové manželstvo, je povinný preukázat,
že jeho skoršie manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za
neplatné.

Príslušný matricný úrad alebo príslušný orgán cirkvi, pred
ktorým sa manželstvo uzaviera, môže predloženie urcených dokladov
odpustit, ak je ich zadováženie spojené s tažko prekonatelnou
prekážkou.
Ak je život toho, kto chce uzavriet manželstvo, priamo
ohrozený, netreba predložit doklady inak na uzavretie manželstva
potrebné. I v takomto prípade však obcania musia vyhlásit, že im
nie sú známe okolnosti, ktoré by uzavretie manželstva vylucovali.
Obcania pri uzavieraní manželstva pred príslušným
matricným úradom alebo pred príslušným orgánom cirkvi súhlasne
vyhlásia,

a) ci priezvisko jedného z nich bude ich spolocným priezviskom,
b) ci si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
c) ci priezvisko jedného z nich bude ich spolocným priezviskom
a jeden z nich si ponechá svoje doterajšie priezvisko; obcan,
ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších
priezvisk bude súcastou jeho priezviska po uzavretí
manželstva.

Ak si obcania ponechajú svoje doterajšie priezviská , súhlasne
vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spolocných detí.
Ak obcania urobia vyhlásenie , priezviskom ich detí bude spolocné
Priezvisko rodicov.
Z dôležitých dôvodov môže matricný úrad povolit, aby
vyhlásenie obcana, že vstupuje do manželstva, urobil jeho
zástupca. Plnomocenstvo sa musí dat písomne. Obcan, s ktorým sa má
manželstvo uzavriet, musí byt v nom presne oznacený, inak
manželstvo nevznikne.

OKOLNOSTI VYLUCUJÚCE UZAVRETIE MANŽELSTVA

Manželstvo sa nemôže uzavriet so ženatým mužom alebo
vydatou ženou; neplatnost manželstva vysloví súd i bez návrhu.

K výroku o neplatnosti nedôjde a takéto manželstvo sa
stane platným, len co skoršie manželstvo zaniklo alebo bolo
vyhlásené za neplatné.
Manželstvo sa nemôže uzavriet medzi predkami a potomkami
a medzi súrodencami; to isté platí o príbuzenstve založenom
osvojením, pokial osvojenie trvá. Neplatnost manželstva vysloví
súd i bez návrhu.
Manželstvo nemôže uzavriet maloletý. Výnimocne, ak je to
v súlade so spolocenským úcelom manželstva, môže súd z dôležitých
dôvodov povolit uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako
šestnást rokov. Bez tohto povolenia je manželstvo neplatné a súd
vysloví neplatnost i bez návrhu.
K výroku o neplatnosti manželstva však nedôjde a takéto
manželstvo sa stane platným, ak manžel, ktorý bol v case uzavretia
manželstva maloletý, už dovršil osemnásty rok alebo ak manželka
otehotnela.
U maloletého mladšieho ako šestnást rokov manželstvo
nevznikne.
Manželstvo nemôže uzavriet obcan postihnutý duševnou
poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na
právne úkony. Súd môže uzavretie takéhoto manželstva povolit, ak
je zdravotný stav obcana zlucitelný so spolocenským úcelom
manželstva.
Ak uzavrie manželstvo obcan postihnutý takouto duševnou
poruchou bez povolenia súdu, vysloví súd neplatnost tohto
manželstva na návrh ktoréhokolvek z manželov. K výroku
o neplatnosti však nedôjde a manželstvo sa stane platným, ak sa
zdravotný stav manžela stal zlucitelným so spolocenským úcelom
manželstva.
Ak manželstvo zaniklo, nemožno ho vyhlásit za neplatné.
Ak sa manželstvo uzavrelo so ženatým mužom alebo vydatou
ženou alebo medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami,
vysloví sa neplatnost i po jeho zániku. To isté platí o manželstve
uzavretom medzi osobami, ktoré sú v príbuzenskom pomere na základe
osvojenia.
Ak sa konanie o vyhlásenie manželstva za neplatné na návrh
niektorého z manželov už zacalo, možno neplatnost manželstva
vyslovit i po smrti druhého manžela.
Po smrti manžela, ktorý podal návrh na vyhlásenie
manželstva za neplatné, možno vyslovit neplatnost manželstva aj
vtedy, ak o to požiadajú do jedného roku po jeho smrti jeho
potomci.
Manželstvo vyhlásené za neplatné sa považuje za
neuzavreté.

O právach a povinnostiach manželov k spolocnému dietatu
a o ich majetkových pomeroch po vyhlásení manželstva za neplatné
platia obdobne ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených
manželov k spolocnému dietatu a o ich majetkových pomeroch.


VZTAHY MEDZI MANŽELMI


Muž a žena majú v manželstve rovnaké práva a rovnaké
povinnosti. Sú povinní žit spolu, byt si verní, vzájomne si
pomáhat a vytvárat zdravé rodinné prostredie.
O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú
povinní sa starat obidvaja manželia podla svojich schopností
a možností. Za uspokojovanie potrieb rodiny sa považuje aj osobná
starostlivost o deti a spolocnú domácnost.
O veciach rodiny rozhodujú manželia spolocne. Ak sa
nedohodnú o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z nich
súd.
Na výkon povolania a na pracovné uplatnenie nepotrebuje
žiaden z manželov súhlas druhého manžela.
Každý z manželov je oprávnený zastupovat druhého manžela
v bežných veciach, najmä prijímat za neho bežné plnenia.
Konanie jedného manžela pri obstarávaní bežných vecí
rodiny zaväzuje obidvoch manželov spolocne a nerozdielne.
To neplatí, ak druhý manžel tieto úcinky proti inej osobe
výslovne vylúcil a ak to bolo tejto osobe známe.


ZÁNIK MANŽELSTVA SMRTOU,
VYHLÁSENÍM MANŽELA ZA MRTVEHO

Manželstvo zaniká smrtou alebo vyhlásením jedného manžela
za mrtveho. Ak bol manžel vyhlásený za mrtveho, manželstvo zaniká
dnom, ked rozhodnutie o tom nadobudne právoplatnost.
Ak bude vyhlásenie za mrtveho zrušené, neobnoví sa
zaniknuté manželstvo, ak medzitým manžel toho, kto bol vyhlásený
za mrtveho, uzavrel nové manželstvo.

ROZVOD
Lahkomyselný pomer k manželstvu je v rozpore so záujmom
spolocnosti. Preto možno k zrušeniu manželstva rozvodom pristúpit
len v spolocensky odôvodnených prípadoch.
Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviest,
ak sú vztahy medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo
nemôže plnit svoj spolocenský úcel. Pri rozhodovaní o rozvode musí
súd prihliadnut najmä na záujmy maloletých detí.
Súd je povinný zistit príciny, ktoré viedli k vážnemu
rozvráteniu manželstva. Svoje zistenia uvedie v odôvodnení
rozhodnutia.
V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodicov
maloletého dietata, upraví súd ich práva a povinnosti k dietatu
pre cas po rozvode, najmä urcí, komu dieta zverí do výchovy a ako
má každý z rodicov prispievat na jeho výživu.
Rozhodnutie o úprave práv a povinností rodicov k dietatu
možno nahradit ich dohodou, ktorá pre svoju platnost potrebuje
schválenie súdu.
Súd pri rozhodovaní o právach a povinnostiach rodicov
alebo pri schvalovaní ich dohody vždy prihliadne na to, aby sa
zabezpecili najpriaznivejšie podmienky pre zdravý vývoj dietata na
uvedomelého obcana.
Dohoda o styku rodicov s dietatom nepotrebuje schválenie
súdu.
Súd však styk rodicov s dietatom upraví, ak to vyžaduje
záujem na jeho výchove.
Ak je to potrebné v záujme zdravia dietata, súd styk
dietata s rodicom obmedzí alebo ho i zakáže.
Ak sa zmenia pomery, môže súd zmenit i bez návrhu rozhodnutie
alebo dohodu rodicov o výkone ich rodicovských práv a povinností.
Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela, môže do
jedného mesiaca po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode oznámit
matricnému úradu, že prijíma opät svoje predošlé priezvisko.

VZTAHY MEDZI RODICMI A DETMI
Rozhodujúcu úlohu vo výchove detí majú rodicia.
Rodicia majú byt osobným životom, správaním sa a vztahom
k spolocnosti príkladom svojim detom.
Rodicia zodpovedajú spolocnosti za všestranný vývoj
svojich detí, starajú sa sústavne a dôsledne o ich výchovu, výživu
a riadia ich konanie tak, aby z nich vyrástli zdraví a uvedomelí
obcania.
Pri výchove detí je povinný pomáhat i manžel, ktorý nie je
rodicom dietata, žije však s ním v spolocnej domácnosti.
Rodicovské práva a povinnosti majú obidvaja rodicia.
Rodicovské práva nepatria tomu z nich, ktorý nemá
spôsobilost na právne úkony v plnom rozsahu.
Dieta, ktoré žije v spolocnej domácnosti s rodicmi, je povinné
podla svojich schopností im pomáhat; pokial má príjmy z vlastnej
práce, je povinné prispievat aj na úhradu spolocných potrieb
rodiny.
Rodicia sú oprávnení a povinní svoje maloleté deti zastupovat
a spravovat ich veci.
Dieta môže zastúpit ktorýkolvek z rodicov, ktorý je
spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a nebol pozbavený
svojich rodicovských práv.
Žiadny z rodicov nemôže zastúpit svoje deti, ak ide
o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjst k stretnutiu záujmov
medzi rodicmi a detmi alebo medzi detmi navzájom.
Ak nemôže dieta zastúpit žiadny z rodicov, ustanoví súd
dietatu opatrovníka, ktorý bude dieta v konaní alebo pri urcitom
právnom úkone zastupovat.
Deti majú spolocné priezvisko rodicov alebo priezvisko
jedného z nich urcené vyhlásením pri uzavieraní manželstva.
Ak ide o dieta, priezvisko ktorého nebolo takto urcené
a rodicia ktorého majú rôzne priezviská, dohodnú sa rodicia
o priezvisku dietata a oznámia to matricnému úradu.
Ak sa rodicia nedohodnú o mene alebo priezvisku dietata
alebo ak žiadny z rodicov nie je známy, urcí meno alebo priezvisko
súd.
Ak uzavrú rodicia manželstvo po narodení svojho dietata,
bude mat dieta priezvisko urcené pre ich ostatné deti.
Ak uzavrie manželstvo matka dietata, ktorého otec nie je
známy, môžu manželia pred matricným úradom súhlasne vyhlásit, že
priezvisko urcené pre ich ostatné deti bude mat i toto dieta.
Priezvisko dietata sa nemôže podla predchádzajúcich ustanovení
zmenit, len co dieta nadobudne plnoletost.

ÚCAST SPOLOCNOSTI PRI VÝKONE PRÁV
A POVINNOSTÍ RODICOV

S rozvojom spolocnosti rastie aj jej vplyv na výchovu
dorastajúcej generácie. Spolocnost pritom dbá, aby rodicia mohli
riadne vykonávat svoje práva a povinnosti pri výchove detí.
Ak to vyžaduje riadny výkon práv a povinností rodicov, je
každý z nich oprávnený dovolat sa pomoci školy, národného výboru,
súdu a iných štátnych orgánov i spolocenských organizácií.
Záujem spolocnosti na riadnej výchove detí oprávnuje
obcanov i spolocenské organizácie, aby upozornili na závadné
správanie detí ich rodicov. Na takéto správanie detí alebo na
vážne porušenie práv a povinností rodicov môžu obcania
i spolocenské organizácie upozornit národný výbor, súd alebo iný
štátny orgán, ktorý je potom povinný urobit vhodné výchovné
opatrenie.
Opatrenia, ktorými sa obmedzujú rodicovské práva, môže
urobit len súd.
Národný výbor v súcinnosti s rodicmi, školou a so
spolocenskými organizáciami zabezpecuje vo svojom obvode priaznivé
podmienky pre výchovu, vzdelanie a všestranný vývoj maloletých
detí a chráni ich záujmy.
Ak to vyžaduje záujem spolocnosti na riadnej výchove detí,
môže národný výbor urobit tieto opatrenia:
a) napomenie vhodným spôsobom maloletého, jeho rodicov a obcanov,
ktorí narušujú jeho riadnu výchovu, alebo požiada spolocenskú
organizáciu, aby toto opatrenie vykonala sama;
b) urcí nad maloletým dohlad a vykonáva ho za súcinnosti školy,
spolocenských organizácií v mieste bydliska alebo na
pracovisku;
c) uloží maloletému obmedzenia, ktoré zabránia škodlivým vplyvom
na jeho výchovu, najmä návštevu podnikov a zábav pre
maloletého vzhladom na jeho osobu nevhodných.
Tieto opatrenia môže urobit i súd; ak ich urobí národný
výbor, nepotrebujú schválenie súdu. Menit alebo zrušovat takéto
opatrenia môže len orgán, ktorý ich urobil.
Ak bráni rodicom vo výkone ich práv a povinností závažná
prekážka a ak to vyžaduje záujem spolocnosti na riadnej výchove
detí, môže súd ich rodicovské práva obmedzit.
Ak neplnia rodicia riadne svoje rodicovské práva alebo
povinnosti a ak to vyžaduje záujem spolocnosti na riadnej výchove
detí, súd obmedzí ich rodicovské práva.
Ak zneužívajú rodicia svoje práva alebo závažným spôsobom
zanedbávajú svoje povinnosti, súd ich pozbaví rodicovských práv.
Ak to vyžaduje záujem dietata, môže súd zverit dieta do
výchovy iného obcana než rodica, ak obcan poskytuje záruku jeho
riadnej výchovy. Pritom súd vymedzí rozsah jeho práv a povinností
k dietatu. Takto možno dieta zverit aj do spolocnej výchovy
manželom. Rozvodom manželstva táto spolocná výchova zaniká; ak
zomrie jeden z manželov, zostáva dieta vo výchove druhého manžela.
Dieta sa môže zverit do pestúnskej starostlivosti;
podmienky ustanovuje osobitný predpis.
Ak je výchova dietata vážne ohrozená alebo vážne narušená
a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak z iných
závažných dôvodov nemôžu rodicia výchovu dietata zabezpecit
a nemožno dieta zverit do výchovy iného obcana než rodica, alebo
do pestúnskej výchovy, alebo nemožno dieta zverit do výchovy
opatrovníka, môže súd nariadit ústavnú výchovu. Ak je to v záujme
maloletého nevyhnutné, môže súd vo výnimocných prípadoch nariadit
ústavnú výchovu aj vtedy, ak jej iné výchovné opatrenia
nepredchádzali. Výnimocnost prípadu a nemožnost vykonat iné
výchovné opatrenia musí byt odôvodnená. Z dôležitých dôvodov môže
súd predlžit ústavnú výchovu až na jeden rok po dosiahnutí
plnoletosti.
Národný výbor a súd sústavne sledujú vykonávanie nimi
urobených výchovných opatrení a hodnotia ich úcinnost.
Obcania, ktorým bola národným výborom alebo súdom zverená
ochrana záujmov maloletých, sú oprávnení navštívit maloletého
v byte, zistit v jeho bydlisku, škole alebo na pracovisku, ci je
o neho náležite postarané, a vyšetrit výchovné pomery. Štátne
orgány, spolocenské organizácie a rodicia im pritom poskytujú
všetku pomoc.
Ak sa rodicia nedohodnú o podstatných veciach pri výkone
svojich rodicovských práv a povinností, rozhodne súd.
Ak rodicia maloletého dietata nežijú spolu, súd i bez
návrhu upraví ich práva a povinnosti, najmä rozhodne, komu sa
dieta zverí do výchovy a ako má každý z rodicov prispievat na jeho
výživu.

URCENIE OTCOVSTVA

Ak sa narodí dieta v case od uzavretia manželstva do
uplynutia trojstého dna po zániku manželstva alebo po jeho
vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky.
Ak sa narodí dieta žene znovu vydatej, považuje sa za otca
neskorší manžel, i ked sa dieta narodilo pred uplynutím trojstého
dna potom, ked jej skoršie manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené
za neplatné.
Pri pocítaní casu, ktorý je rozhodujúci pre urcenie
otcovstva, má sa za to, že manželstvo toho, kto bol vyhlásený za
mrtveho, zaniklo dnom, ktorý bol v rozhodnutí o vyhlásení za
mrtveho urcený ako den smrti.
Za otca sa inak považuje muž, ktorého otcovstvo bolo
urcené súhlasným vyhlásením rodicov.
Súhlasné vyhlásenie rodicov sa musí stat pred národným
výborom povereným viest matriku alebo pred súdom.
Vyhlásenie matky nie je potrebné, ak nemôže pre duševnú
poruchu posúdit význam svojho konania alebo ak je zadováženie jej
vyhlásenia spojené s tažko prekonatelnou prekážkou.
Súhlasným vyhlásením rodicov možno urcit otcovstvo k dietatu
ešte nenarodenému, ak je už pocaté.
Ak nedošlo k urceniu otcovstva súhlasným vyhlásením
rodicov, môže ako dieta, tak aj matka navrhnút, aby otcovstvo
urcil súd.

Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dietata súložil
v case, od ktorého neprešlo do narodenia dietata menej ako
stoosemdesiat a viac ako tristo dní, pokial jeho otcovstvo
nevylucujú závažné okolnosti.
Ak nie je domnelý otec nažive, podáva sa návrh na urcenie
otcovstva proti opatrovníkovi, ktorého súd ustanovil.
Ak navrhovatel za konania zomrie, môže v konaní pokracovat
druhý na návrh oprávnený. Do šest mesiacov po smrti dietata môžu
podat návrh na urcenie otcovstva aj potomci navrhovatela, ak
preukážu právny záujem na tomto urcení.
Manžel môže do šest mesiacov odo dna, ked sa dozvie, že sa
jeho manželke narodilo dieta, zapriet na súde, že je jeho otcom.
Ak manžel stratil spôsobilost na právne úkony a táto
nespôsobilost vznikla pred uplynutím zapieracej lehoty, môže
otcovstvo zapriet jeho opatrovník, a to do šest mesiacov odo dna,
ked sa dozvie o narodení dietata, alebo ak vedel o jeho narodení
už skôr, do šest mesiacov po svojom ustanovení.
Ak sa narodí dieta v case medzi stoosemdesiatym dnom od
uzavretia manželstva a trojstým dnom po tom, ked manželstvo
zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zapriet
len vtedy, ak je vylúcené, že by manžel matky mohol byt otcom
dietata.
Otcovstvo voci dietatu narodenému v case medzi
stoosemdesiatym dnom a trojstým dnom od umelého oplodnovania
vykonaného so súhlasom manžela matky nemožno zapriet. Otcovstvo
však možno zapriet, ak by sa preukázalo, že matka dietata
otehotnela inak.
Ak sa narodí dieta pred stoosemdesiatym dnom od uzavretia
manželstva, postací na to, aby sa manžel matky nepovažoval za
otca, ak zaprie svoje otcovstvo na súde. To však neplatí, ak
manžel s matkou dietata súložil v case, od ktorého neprešlo do
narodenia dietata menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní,
alebo ak pri uzavretí manželstva vedel, že je tehotná.
Manžel má právo zapriet otcovstvo voci dietatu a matke, ak
sú obidvaja nažive, a ak nežije jeden z nich, voci druhému. Ak
nežije ani dieta, ani matka, toto právo manžel nemá.
Aj matka môže do šest mesiacov od narodenia dietata
zapriet, že otcom dietata je jej manžel. Ustanovenia o zapieracom
práve manžela platia tu obdobne.
Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že neskorší manžel nie je
otcom dietata znovu vydatej matky, zacína sa šestmesacná lehota na
zapretie otcovstva pre skoršieho manžela dnom, ked sa dozvedel
o tomto právoplatnom rozhodnutí.
Muž, otcovstvo ktorého bolo urcené súhlasným vyhlásením
rodicov, môže ho pred súdom zapriet, len ak je vylúcené, že by
mohol byt otcom dietata, a dokial neuplynie šest mesiacov odo dna,
ked bolo takto otcovstvo urcené; táto lehota sa neskoncí pred
uplynutím šest mesiacov od narodenia dietata.
Aj matka dietata môže v rovnakej lehote zapriet, že je
otcom dietata muž, otcovstvo ktorého bolo urcené súhlasným
vyhlásením rodicov.
Ustanovenia § 57 ods. 2 a § 59 ods. 1 platia tu obdobne.
Ak uplynula lehota ustanovená na zapretie otcovstva
jedného z rodicov, môže generálny prokurátor, ak to vyžaduje
záujem spolocnosti, podat návrh na zapretie otcovstva proti
otcovi, matke a dietatu.
Ak nie je niektorý z nich nažive, môže generálny
prokurátor podat návrh na zapretie otcovstva proti ostatným
z nich; ak nie je nažive nikto z nich, môže podat návrh proti
opatrovníkovi, ktorého súd pre túto vec ustanovil.

OSVOJENIE

Osvojením vzniká medzi osvojitelom a osvojencom taký
pomer, aký je medzi rodicmi a detmi, a medzi osvojencom
a príbuznými osvojitela pomer príbuzenský. Osvojitelia majú práva
a povinnosti rodicov pri výchove detí (§ 32 až 37).
O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojitela.
Osvojitelmi sa môžu stat len obcania, ktorí zarucujú
spôsobom svojho života, že osvojenie bude na prospech dietata
i spolocnosti.
Osvojitelom nemôže byt ten, kto nemá spôsobilost na právne
úkony.
Medzi osvojitelom a osvojencom musí byt primeraný vekový
rozdiel.
Osvojit možno maloletého, a to len ak mu je osvojenie na
prospech.
Ako spolocné dieta môžu niekoho osvojit len manželia.
Ak je osvojitel manželom, môže osvojit len so súhlasom
druhého manžela; tento súhlas netreba, ak druhý manžel stratil
spôsobilost na právne úkony alebo ak je zadováženie tohto súhlasu
spojené s tažko prekonatelnou prekážkou.
Na osvojenie treba privolenie zákonného zástupcu osvojovaného
dietata. Ak je toto dieta schopné posúdit dosah osvojenia, je
potrebný aj jeho súhlas, okrem ak by tým bol zmarený úcel
osvojenia.
Pokial sú zákonnými zástupcami osvojovaného dietata jeho
rodicia, nie je potrebné ich privolenie:
a) ak pocas najmenej šiestich mesiacov sústavne neprejavovali
opravdivý záujem o dieta, najmä tým, že dieta pravidelne
nenavštevovali, neplnili pravidelne a dobrovolne vyživovaciu
povinnost k dietatu a neprejavujú snahu upravit si v medziach
svojich možností svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby sa
mohli osobne ujat starostlivosti o dieta, ak im v prejavení
záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
b) ak rodicia dajú privolenie na osvojenie vopred bez vztahu
k urcitým osvojitelom. Privolenie vopred možno dat ústne do
zápisnice pred súdom alebo pred národným výborom.
V týchto prípadoch je potrebné privolenie opatrovníka,
ktorý bol osvojovanému dietatu ustanovený v konaní o osvojenie.
Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byt dieta najmenej
po dobu troch mesiacov v starostlivosti budúceho osvojitela, a to
na jeho náklad.
Toto opatrenie urobí ústav po dohode s okresným národným
výborom. Len u detí, ktoré sú v ústave z rozhodnutia súdu, urobí
tak súd.
Súd je povinný zistit na základe lekárskeho vyšetrenia, ci sa
zdravotný stav osvojenca a osvojitelov neprieci úcelu osvojenia.
S výsledkami svojho zistenia oboznámi osvojitela i zástupcu
osvojenca a poucí ich o úcele, obsahu i dôsledkoch osvojenia.
Osvojenec bude mat priezvisko osvojitela. Spolocný osvojenec
manželov bude mat priezvisko urcené vyhlásením pri uzavieraní
manželstva pre ostatné ich deti.
Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi
osvojencom a pôvodnou rodinou. Zanikajú aj práva a povinnosti
opatrovníka, ktorý bol ustanovený, aby za rodicov tieto práva
a povinnosti vykonával.
Ak je osvojitel manželom jedného z rodicov osvojenca,
nedotýka sa osvojenie vztahov medzi osvojencom a týmto rodicom
i jeho príbuznými.
Osvojenie, vyjmúc nezrušitelného osvojenia, môže súd
zrušit len z dôležitých dôvodov na návrh osvojenca alebo
osvojitela.
Ak je osvojenec plnoletý, možno osvojenie zrušit aj
dohodou medzi ním a osvojitelom; dohodu musí spísat súd.
Zrušením osvojenia vznikajú znovu vzájomné práva
a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Osvojenec bude
mat opät svoje predošlé priezvisko. Ak však súd zistí po
predbežnom vyšetrení, že rodicia tieto práva a povinnosti nemôžu
riadne vykonávat, urobí súcasne potrebné opatrenia .

Nezrušitelné osvojenie

Osvojenie sa môže vykonat aj tak, že súd na návrh
osvojitela rozhodne, aby bol osvojitel zapísaný v matrike namiesto
rodica osvojenca.
Takto môžu osvojit dieta len manželia alebo jeden
z manželov, ktorý žije s niektorým z rodicov dietata v manželstve.
Výnimocne môže takto osvojit aj osamelá osoba, ak sú inak
predpoklady, že toto osvojenie bude plnit svoje spolocenské
poslanie. V takom prípade súd tiež rozhodne, aby sa z matriky
vypustil zápis o druhom rodicovi dietata.
Toto osvojenie nemožno zrušit.
Osvojit možno len maloletého staršieho ako jeden rok.
Nezrušitelné osvojenie nebráni, aby osvojenec mohol byt znova
osvojený. Rozhodnutie o tom, že osvojitel bude zapísaný v matrike
namiesto rodica osvojenca, môže súd urobit aj dodatocne, dokial
osvojenec nedosiahol plnoletost, a to i v prípadoch osvojenia
vykonaného podla skorších predpisov. Ak nebol v konaní o osvojenie
osvojenec vypocutý, nie je pre toto rozhodnutie potrebný jeho
súhlas.

VÝCHOVA A ZASTUPOVANIE MALOLETÉHO, RODICIA
KTORÉHO NEMÔŽU VYKONÁVAT SVOJE PRÁVA A POVINNOSTI

Ak obaja rodicia maloletého zomreli, boli pozbavení
rodicovských práv alebo nemajú spôsobilost na právne úkony v plnom
rozsahu, súd ustanoví opatrovníka, ktorý bude maloletého
vychovávat, zastupovat a spravovat jeho veci namiesto jeho
rodicov.
Funkcia opatrovníka je cestnou povinnostou.
Touto funkciou môže sa poverit predovšetkým príbuzný
maloletého, ktorý spôsobom svojho života zarucuje, že ju bude
vykonávat tak, aby to bolo na prospech dietata a spolocnosti.
Ak niet takého príbuzného, môže súd poverit touto funkciou
iného obcana splnajúceho tieto podmienky alebo národný výbor.
Súd rozhodne vždy po vypocutí miestneho národného výboru.
Opatrovník zodpovedá spolocnosti za riadne plnenie tejto
funkcie a podlieha pravidelnému dozoru súdu.
Akékolvek rozhodnutie v podstatnej veci týkajúcej sa
maloletého vyžaduje schválenie súdu.

Výchova maloletého musí sa uskutocnovat v spolupráci so
školou, spolocenskými organizáciami a štátnymi orgánmi tak, aby
z neho vyrástol zdravý a uvedomelý obcan.
Aj inak sa na opatrovníka a maloletého primerane vztahujú
ustanovenia o právach a povinnostiach rodicov a detí.
Súd môže z dôležitých dôvodov i bez návrhu uvolnit opatrovníka
z jeho funkcie.
Súd ustanoví opatrovníka na ochranu záujmov maloletého aj
v tých prípadoch, kde je to z iných dôvodov potrebné .
V takýchto prípadoch možno ustanovit za opatrovníka
i národný výbor.
Rozsah práv a povinností opatrovníka vymedzí súd z hladiska
úcelu, pre ktorý sa opatrovník ustanovil, aby sa ochrana záujmov
maloletého plne zabezpecila.

VÝŽIVNÉ

VZÁJOMNÁ VYŽIVOVACIA POVINNOST RODICOV A DETÍ

Vyživovacia povinnost rodicov k detom trvá do toho casu,
pokial nie sú deti samy schopné sa živit.
Obidvaja rodicia prispievajú na výživu svojich detí podla
svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieta má právo
podielat sa na životnej úrovni svojich rodicov.
Pri urcení rozsahu ich vyživovacej povinnosti prihliada sa
na to, ktorý z rodicov a v akej miere sa o dieta osobne stará. Ak
rodicia žijú spolu, prihliadne sa aj na starostlivost rodicov
o spolocnú domácnost.
Rodic, ktorý má príjmy z inej než závislej cinnosti
podliehajúcej dani z príjmu, je povinný súdu preukázat svoje
príjmy, predložit podklady na zhodnotenie svojich majetkových
pomerov a umožnit súdu zistit aj dalšie skutocnosti potrebné na
rozhodnutie sprístupnením údajov chránených podla osobitného
predpisu. Ak si rodic nesplní túto povinnost, má sa za to, že jeho
priemerný mesacný príjem je pätnástnásobok sumy životného minima,
ktorá je potrebná na zabezpecenie výživy a ostatných základných
osobných potrieb tohto rodica podla osobitného predpisu.
Ak to majetkové pomery povinného rodica pripúštajú, možno
za odôvodnené potreby dietata považovat i tvorbu úspor
zabezpecujúcich najmä prípravu na budúce povolanie.
Ak nežijú rodicia maloletého dietata spolu, súd upraví
rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške
výživného.

Súd postupuje rovnakým spôsobom, ak rodicia žijú spolu,
avšak jeden z nich neplní dobrovolne svoje povinnosti k maloletému
dietatu.
Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.
Deti, ktoré sú schopné samy sa živit, sú povinné
zabezpecit svojim rodicom slušnú výživu, ak to potrebujú.
Každé dieta plní túto vyživovaciu povinnost takým dielom,
aký zodpovedá pomeru jeho schopností a možností k schopnostiam
a možnostiam ostatných detí.

VYŽIVOVACIA POVINNOST MEDZI OSTATNÝMI PRÍBUZNÝMI

Predkovia a potomci majú vzájomnú vyživovaciu povinnost.
Pokial potomci nemôžu svoju vyživovaciu povinnost dodržat,
prechádza táto povinnost na predkov. Vzdialenejší príbuzní majú
vyživovaciu povinnost, len ak nemôžu túto povinnost plnit bližší
príbuzní.
Ak je niekolko povinných, ktorí sú príbuznými v tom istom
stupni, plní každý z nich vyživovaciu povinnost takým dielom, aký
zodpovedá pomeru jeho schopností a možností k schopnostiam
a možnostiam ostatných.
Právo na výživné patrí oprávneným, len pokial to nevyhnutne
potrebujú.

VYŽIVOVACIA POVINNOST MEDZI MANŽELMI

Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnost.
Ak neplní jeden z manželov túto povinnost, súd na návrh
niektorého z nich urcí jej rozsah, pricom prihliadne na
starostlivost o spolocnú domácnost. Rozsah vyživovacej povinnosti
urcí tak, aby hmotná a kultúrna úroven oboch manželov bola zásadne
rovnaká.
Táto vyživovacia povinnost predchádza vyživovaciu
povinnost detí.

PRÍSPEVOK NA VÝŽIVU ROZVEDENÉHO MANŽELA

Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živit, môže
žiadat od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu
podla svojich schopností a možností. Ak sa nedohodnú, rozhodne súd
o príspevku na výživu na návrh niektorého z nich.

Táto povinnost predchádza vyživovaciu povinnost detí voci
rodicom.
Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel
uzavrie nové manželstvo alebo povinný manžel zomrie.

PRÍSPEVOK NA VÝŽIVU A ÚHRADU NIEKTORÝCH
NÁKLADOV NEVYDATEJ MATKE

Otec dietata, za ktorého nie je matka dietata vydatá, je
povinný prispievat primerane na úhradu výživy po dobu jedného
roka, ako aj na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom
a zlahnutím.
Na zabezpecenie úhrady týchto nákladov, ako aj na
zabezpecenie výživy dietata po dobu dvadsiatich šiestich týždnov
môže súd na návrh tehotnej ženy uložit tomu, otcovstvo ktorého je
pravdepodobné, aby potrebnú sumu poskytol vopred.
Právo žiadat úhradu nákladov podla odsekov 1 a 2 sa
premlcí v troch rokoch odo dna zlahnutia.

SPOLOCNÉ USTANOVENIA

Pri urcení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby
oprávneného, ako aj na schopnosti a možnosti povinného. Na
schopnosti a možnosti povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa
povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania alebo
nejakého majetkového prospechu.
Výživné treba platit v pravidelných opakujúcich sa sumách,
ktoré sú zrocné vždy na mesiac dopredu.
Proti pohladávkam na výživné je zapocítanie vzájomných
pohladávok prípustné len dohodou. Proti pohladávkam na výživné,
ktoré sa poskytuje maloletým detom, nie je však takéto zapocítanie
prípustné.
Právo na výživné sa nepremlcuje. Možno ho však priznat
len odo dna zacatia súdneho konania; pri výživnom pre maloleté
deti i za dobu najdlhšie troch rokov spät od tohto dna.
Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenie výživného, ako aj
ostatné práva na penažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona sa
však premlcujú.
Ak sa zmenia pomery, môže súd i bez návrhu zmenit dohody
a súdne rozhodnutia o výživnom pre maloleté deti. Ak dôjde
k zrušeniu alebo zníženiu tohto výživného za minulý cas,
spotrebované výživné sa nevracia. Ak nejde o výživné pre maloleté deti,
môže dôjst k zmene alebo k zrušeniu len na návrh.
Kto celkom alebo scasti splnil za iného vyživovaciu povinnost,
je oprávnený od neho požadovat úhradu tohto plnenia. To platí aj
vtedy, ak príspevok na výživu v záujme oprávneného i v záujme
spolocnosti poskytne národný výbor.
Ak národný výbor poskytol príspevok na výživu a výživné bolo
urcené súdnym rozhodnutím, prechádza nan nárok toho, kto je
z rozhodnutia oprávnený, a to až do výšky poskytnutého príspevku.
Ak rozhodne súd o umiestnení dietata do ústavnej alebo
ochrannej výchovy, upraví aj rozsah vyživovacej povinnosti
rodicov.
Ustanovenia Obcianskeho zákonníka sa použijú vtedy, ak tento
zákon neustanovuje nieco iné. V Obcianskom zákonníku je ustanovené,
ako sa manželia stávajú osobnými bezpodielovými spoluvlastníkmi vecí nadobudnutých za trvania manželstva, aj kedy a ako sa stávajú
spolocnými užívatelmi.
Dohody a súdne rozhodnutia, ktorými bola urcená pred
úcinnostou tohto zákona vyživovacia povinnost rozvedených manželov
voci sebe navzájom, môže na návrh jedného z manželov súd zmenit
alebo zrušit, ak sú v rozpore s týmto zákonom.


Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)