NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12440)

Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Azbest

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Iné

Autor: hana001

Počet slov:1883

Počet písmen:12,843

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:7.14

Počet zobrazení / stiahnutí:3660 / 42

Veľkosť:13.21 kB

Azbest
Jemne vláknitá žiaruvzdorná a chemicky odolná odroda niektorých minerálov, osiniek, Azbest vyvoláva choroby z povolania. Azbest sa skôr univerzálne používal ako izolacný ohnovzdorný materiál. U pracovníkov, ktorí s ním pri spracovaní prišli do styku, však i po dlhej dobe od expozície vyvoláva radu onemocnení. Z hladiska bezpecnosti práce tak jeho využívanie predstavuje velký problém. Podla odhadov ILO v dôsledku expozície azbestu už v celosvetovom meradle zomrelo najmenej 100 000 ludí. V súcasnej dobe mesothelioma zabíja v USA rocne 3000 ludí, v Európe 5000 a ocakáva sa, že sa tieto pocty budú ešte zvyšovat. Je teda možné hovorit o azbestovej epidémii.
Bezpecná práce a azbest

V septembri 2003 Európska únia a ILO spolocne usporiadali európsku konferenciu o azbeste v Dráždanoch. Konštatovalo sa na nej, že vo vyspelých štátoch sa každým rokom objavuje 10 000 nových prípadov rakoviny, ktorú spôsobuje azbestový prach. V rozvojových krajinách je situácia ešte vážnejšia, i ked štatisticky presne údaje neuvádzajú. Azbest bude pôsobit ako casovaná bomba po dalších 20 až 30 rokov.
Na základe tohto vývoja mnoho krajín už zakázali dovážat a používat azbest a o dalších zákazoch sa diskutuje. Svetová produkcia sa od 70tych rokov znížila o polovicu, napriek tomu sa však každý rok vyrobí 2 milióny ton azbestu a v rozvojových krajinách ako spotreba dokonca rastie.
Hebdon bridge, malé mestecko v pahorkatine severného Anglicka, je dnes cielom turistov. Skôr to však bolo strediskom priemyselnej revolúcie a závodov na výrobu vlnených a bavlnených látok. Býval tu i velký podnik na výrobky z azbestu. I ked bol už pred viacerými rokmi zatvorený, pozostatky sú stále – uzatvorená skládka odpadu a zdravotné problémy mnoho miestnych obyvatelov. Miestne noviny stále prinášajú správy o úmrtí bývalých zamestnancov na choroby vyvolané azbestovým prachom vrátane rakoviny.
Toto idylické anglické mestecko zdaleka nie je jedinou postihnutou oblastou. V Slovinsku je v podobnej situácií mesto Nova Gorica, ktoré bolo strediskom juhoslovanského priemyslu azbestu po 70tich rokoch. V minulom roku tam bola organizovaná medzinárodná konferencia venovaná problémom ochorení spôsobených azbestom. Generálny tajomník federácie globálnych odborov upozornil najmä na situáciu v Južnej Afrike, kde boli zamestnané i deti bez akejkolvek ochrany na velmi rizikovú prácu. Triedili azbest holými rukami a šliapali v azbestovom prachu bosými nohami. Azbest sa skôr považoval za „zázracný nerast“ pre svoje izolacné vlastnosti. Dnes vieme, že expozícia azbestového prachu vedie k závažným ochoreniam a smrti. Mesothelioma, rakovinový nádor vo výstelke plúc, sa vyvíja pozvolna, obvykle 30 až 40 rokov, ale potom spôsobuje rýchlu smrt. Expozícia azbestu spôsobuje i iné druhy rakoviny, najmä rakovinu plúc, opät s dlhou latentnou dobou, a takisto iné choroby, napríklad azbestózu spôsobujúcu velké problémy pri dýchaní a prípadne i smrt.
V skupine krajín sa postihnutí ludia a ich rodiny obrátili na súd, žalujú svojich zamestnávatelov a platia vysoké honoráre právnikom. V Spojených štátoch stroskotal návrh, aby firmy a poistovne vytvorili fond na odškodnovanie obetí. Dohodli sa síce, že tento fond budú dotovat ciastkou 114 miliárd dolárov, táto ciastka je však o 40 miliárd nižšia, ako ciastka stanovená po diskusii v Senáte. V najbližšej dobe bude vymáhanie náhrad nadalej predmetom súdnych sporov, podobne ako v iných krajinách. Vo Velkej Británii bola v roku 2002 vyriešená aspon jedna z nejasností: súd odmietol argument, že firmy sa môžu zbavit svojich zodpovedností, ked preukážu, že k expozícii pracovníka došlo vo viacerých podnetoch.. Toto rozhodnutie by mohlo stát poistovne odhadom 6 až 18 miliárd libier.
Velký problém tvorí takisto platobná neschopnost firiem. Obavy z nej prijali postihnutí z Južnej Afriky k prijatiu mimosúdneho vyrovnania v spore s firmou s ústredím vo Velkej Británii. V Holandsku bol z iniciatívy vlády, zamestnávatelov a poistovní zriadený inštitút pre obete azbestu, ktorý pôsobí ako sprostredkovatel sporov medzi zamestnávatelmi a pracovníkmi na báze dohodnutých ciastok odškodnenia. Podobné riešenie navrhla i najväcšia firma v Austrálii, objavili sa však námietky, že navrhovaný objem fondu nepokryje všetky náklady na odškodnenia.
Vzhladom k dlhej latentnej dobe ešte potrvá niekolko rokov ako budú posledné spory vyriešené. Tým však problém nekoncí. V mnohých castiach sveta sa stále používa biely azbest. Zmluva ILO c. 162 z roku 1986 o bezpecnom používaní azbestu zakazuje používat len niektoré druhy azbestu a ratifikovalo ju len 27 zo 177 clenských štátov. Znamená to, že cez známe riziká je stále ešte možné, aby mnoho ludí stále mohlo pracovat s materiálmi, ktorých úcinky sa môžu fatálne prejavit až po uplynutí mnoho rokov.
ILO sa snaží prijat clenské štáty, aby riadili ustanoveniami tejto zmluvy a na nu nadväzujúceho doporucenia c. 177 a plne zaistili ochranu pracovníkov s cielom predchádzat ludskému utrpeniu i následným tahajúcim právnym sporom.
Azbest ako zdroj ohrozenia zdravia

Azbest je odolný voci vysokým teplotám i korózii. Vzdoruje kyselinám i zásadám. Izoluje tepelné i zvukové. Takmer zázracný materiál, lenže zároven zdroj priemyslových vláknitých prachov poškodzuje orgány dýchacích ciest. Tisícrocné využívanie jeho vynikajúcich vlastností prinieslo v dvadsiatom storocí merítka, pre ktoré dnes azbest predstavuje predovšetkým milióny ton potenciálne velmi nebezpecného materiálu.
Uvádzanie výrobkov, ktoré obsahujú azbest na trh v krajinách EÚ je zakázané.

Co treba vediet o azbeste
• používanie azbestu je zakázané
• likvidácia v starších objektoch je povinná len pri búraní a rekonštrukciách
• nebezpecný odpad musí skoncit na špeciálnych skládkach
• náklady na likvidáciu výrazne ovplyvnujú cenu stavebných prác
• pred uložením na skládku je najbezpecnejšie dosky nastriekat
• ked sú vlákna vhodne obalené, únik škodlivín nehrozí
• najviac únikov je zo striech starších rodinných domov

Azbest sa uplatnuje v rade výrobkov (je známe asi 3000 rôznych foriem využitia azbestu) od brzdových ci spojkových obložení cez izolacné obaly až po osobné ochranné pomôcky. Najširšie využitie azbestu sa našiel v stavebníctve, kde dnes predstavuje najväcší problém. V budovách ho možno zistit v plášti lahkých priecok, ventilacných rúrach, strešných krytinách, dlaždiciach, v tepelnej izolácii kotlov, vodovodných a odpadových trubkách, v elektrickej izolácií, požiarnych uzáveroch, v stropných dutinách ci fasádach ap.
Zdravotné riziká a ich obmedzenia
Pre stanovenie postupov odstranovania azbestu nielen zabudovaného v stavebných objektoch je samozrejme podstatné urcenie zdravotných rizík jeho expozície. Smrtelné onemocnenia, co môže spôsobit – mezoteliom, azbestóza ci rakoviny plúc dýchacích ciest – sú zaprícinené vdychovaním azbestových vlákien. V prípade vstupu azbestových vlákien do zažívacieho traktu napríklad s pitnou vodou, ktorá býva ešte niekde rozvedená azbestocementovým potrubím, doteraz prevedené štúdie podobné riziká nepreukázali. Je potrebné doplnit, že niektorí odborníci poukazujú na možnost absorbovania organických látok z vody na azbestové vlákna. Azbestové vlákna by tak síce nepôsobili rakovinotvorne, ale zosilnovali by úcinok iných rakovinotvorných látok. Väcšinou riziká spôsobené azbestovými vláknami, ktoré sú prijaté s pitnou vodou sa považujú za nulové alebo len velmi malé.
Z toho vyplýva, že technologický postup likvidácie azbestu musí byt taký, aby bolo zabránené vdychovaniu azbestových vlákien, ci už pracovníkmi, ktorí vykonávajú demontáž azbestových materiálov alebo aj budúcich obyvatelov budovy ci obyvatelov blízkeho okolia. Životu nebezpecné sú azbestové vlákna, ktoré majú šírku do 3 mikrometrov, dlžku nad 5 mikrometrov pri pomere dlžky k šírke viac ako 3:1.
Pracovníci, ktorí manipulujú s materiálmi obsahujúce azbest, musia byt vybavení osobnými ochrannými pomôckami – certifikovanou kombinézou, polomaskou ci maskou opatrenou filtrom s odpovedajúcou úcinnostou, návleky na obuv a rukavice.
Tým sa ochrana pracovníkov prirodzene nevycerpáva. Zahrna i súbor opatrení od pravidelných školení a lekárskych prehliadok, až napríklad po evidenciu vstupu do kontrolovaného pásma, ktoré musí byt archivované po dobu 40tich rokov. Legislatívne je problematika ochrany zdravia pracovníka pri práci riešená Nariadením vlády c. 39/2002, ktorým sa ustanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci s azbestom.
Uvolnovanie azbestového prachu z demontovaných materiálov je možné obmedzit rôznymi spôsobmi:
• znížit prašnost – vlhcením demontovaných materiálov vodou. Ide o postup, ktorý sa skutocne používa
• ošetrenie azbestových materiálov špeciálnymi prostriedkami – napr. prípravok na báze kaucuku. Tieto enkapsulacné prípravky vytvoria po zaschnutí na vrstve azbestu nepriepustný, vodeodolný film, ktorý spája azbestové vlákna tak, aby zabránil ich úniku do ovzdušia. Pri týchto prípravkoch je možné nechat azbestové materiály na pôvodnom mieste, ale ich vrstva nesmie byt v budúcnosti narušená.
Odstránenie odpadov
Po aplikácií enkapsulacných prípravkov musí byt azbestový odpad uložený do oznaceného vreca z polyethylénovej fólie, potom do kontajnera a odovzdaný osobe, ktorá má oprávnenie k jej prevzatiu a odstráneniu podla zákona. Jediný spôsob odstránenia odpadov s prítomnostou azbestového prach a vlákien pritom predstavuje ich uskladnenie na skládky k tomu urcené. Na týchto skládkach musia byt zachované urcité podmienky, ktoré zabránia kontaminácii ovzdušia. K tomu patrí aj zákaz vykonávat vrtné, výkopové a iné práce. Umiestnenie azbestového odpadu na skládku sa zavádza dokumentácia a potom ak je skládka uzatvorená.
Hrozba nekvalifikovanej manipulácie
V súcasnosti u niektorých ludí pretrváva predstava, že vo chvíli, ked sú napríklad azbestové dosky akýmkolvek spôsobom odstránené z domu, máme cistý objekt. Opak je pravdou a to, že manipuláciou s azbestovými materiálmi mnohonásobne zvyšuje pocet vlákien, ktoré sa uvolnujú do okolia.
Neodborná demontáž, ktorá nezabráni úniku poletujúcich azbestových vlákien, je pre objekt a jeho obyvatelov daleko väcším zlom ako stav, ked bol azbest zanechaný v relatívnom pokoji. Navyše neskoršie vycistenie budovy, ktorá bola najskôr zamorená lahkou neodbornou demontážou, bude podstatne nákladnejšia, ako keby sa od samého zaciatku postupovalo v súlade s požiadavkami na likvidáciu azbestového nebezpecenstva.


Clánky:
12.4.2005
V sídle NATO objavili nebezpecný azbest

V bruselskom sídle Severoatlantickej aliancie objavili nebezpecný azbest, co znepokojilo nielen zamestnancov, ale aj vedenie NATO. Vieme, že je tu azbest, nepoznáme však rozsah kontaminácie ani presné miesta, ktoré sú zasiahnuté, citovali belgické médiá vyjadrenia nemenovaného aliancného zdroja.
Podla nedávnych štúdií bol v niektorých castiach budovy objavený azbest, potvrdil hovorca NATO James Appathurai, podla ktorého štúdiu na prítomnost nebezpecnej látky nariadil osobne generálny tajomník Jaap de Hoop Scheffer.
Hoci rozsah kontaminácie nie je zatial známy, panujú obavy o zdravie personálu. V terajšom sídle, ktoré NATO prevzalo v roku 1967, pracuje okolo 3000 ludí a nová budova aliancie bude hotová najskôr v roku 2012.
Problém s azbestom v NATO vyšiel na svetlo prvýkrát údajne už v roku 2002 a Scheffer je podla médií pobúrený, že sa o nom dozvedel až teraz.
Rakovinotvorný azbest, ktorý má vynikajúce izolacné vlastnosti a je ohnovzdorný, sa casto používal v minulosti na stavbách. Velké problémy spôsobil aj bruselskému sídlu Európskej komisie. Jej budovu Berlaymont museli zaciatkom 90. rokov vystahovat a po nákladnej rekonštrukcii sa do nej EK vrátila až vlani na jesen.
14.3.2005
Mrakodrap skrýva azbest, teda rakovinu
Najvyššia budova vo Francúzsku - vežiak Montparnasse v Paríži - obsahuje také velké množstvo azbestu, že predstavuje pre ludí, ktorí v nej pracujú, alebo pre návštevníkov zdravotné riziko v podobe rakoviny, píšu francúzske médiá.
Podla denníka Le Parisien v technickej správe o stave azbestu v budove, prezentovanej majitelom 59-poschodovej budovy, sa uvádza, že stopy tejto karcinogénnej substancie sa nachádzajú takmer všade - na stropoch, na chodbách aj v suterénoch.
Podla týždenníka Journal du Dimanche pociatocné analýzy uskutocnené v rokoch 1996-1997 ukázali, že budovu z tohto hladiska klasifikovali do tretej kategórie s najvyššou mierou množstva azbestu.
V súcasnosti pracuje v 210 metrov vysokej budove približne 5000 ludí. Navyše budovu každý rok navštívi približne 600-tisíc turistov kvôli nádhernému panoramatickému výhladu na hlavné mesto.
Budova bola postavená v rokoch 1969-1972, ked použitie azbestu neobmedzoval žiaden zákon.
Na to, aby budovu úplne zbavili azbestu, by bolo podla odborníkov potrebné na tri roky vystahovat celé jej osadenstvo. Aj potom by však takáto technická operácia vyšla v priemere 3-4 milióny eur na každé poschodie. Kompletný zásah by si vyžiadal jedno desatrocie.
Azbest sa na stavbách vo Francúzsku používal na zateplovanie. Zákony ho zakázali až v roku 1997. Jeho rakovinotvorným úcinkom podlahne v krajine každorocne približne 4000 ludí.
Stiahnuté z www.antiskola.skDiskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)